Main Selection

Report

Life

Lifestyle

Culture

Video

พริษฐ์ วัชรสินธุ: สิ่งวิปริตในรัฐสภาไทยคือ ‘รัฐสภา’

วิพากษ์ความเชื่อมั่นของรัฐสภาในช่วงที่ผ่านมา สารพัดความวิปริตที่ฝังลึกหยั่งลึกมายาวนาน จนถึงทางออกที่อาจช่วยให้เกิดการวิวัฒน์ไปสู่สภาวะ ‘ข้ามสภา’ ที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องพึ่งตัวแทนในรัฐสภาอีกต่อไปในอนาคต