Main Selection

Report

Life

Lifestyle

Culture

Video

Rookie Investor EP.4: ปัจจัยพื้นฐานก่อนเลือกลงทุนในสินทรัพย์มีอะไรบ้าง

พาทุกคนไปทำความเข้าใจสิ่งที่ต้องคำนึงก่อนที่จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท เพื่อที่จะเลือกให้ถูกว่า สินทรัพย์ประเภทใดควรลงทุน และประเภทใดที่ควรหลีกเลี่ยง