Main Selection

Report

Life

Lifestyle

Culture

Video

การศึกษา ศาสนา และการเมือง เรื่องราวของอีสานที่ถูกเล่าผ่านหมอลำ

ร่วมสะท้อนถึงปัจจัยและเหตุผลในการปรับตัวของหมอลำแต่ละยุคสมัย ที่กลายเป็นวัฒนธรรมดนตรีที่สามารถเข้าถึงผู้คนทั่วโลกได้ในปัจจุบัน