Main Selection

Report

Life

Culture

Video

Prison Hospice ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต้องขังระยะสุดท้ายที่จะไม่ตายเพียงลำพัง

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายถูกก่อตั้งขึ้นระหว่างวิกฤตด้านเอดส์ในช่วงต้นทศวรรษ 90s และเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของเรือนจำแห่งแรกที่ได้ใบอนุญาต ปัจจุบันศูนย์ฯ แห่งนี้ดูแลผู้ป่วยที่กำลังจะตายจากโรคจากความชรามากขึ้น เนื่องจากประชากรที่อายุมากกว่า 60 ปีเพิ่มสูงขึ้นในเรือนจำของสหรัฐฯ สะท้อนภาพสังคมสูงอายุในกลุ่มประชากรทั่วไป