Main Selection

Report

Life

Lifestyle

Culture

Video

Podcast

THE MOMENTUM · b-holder EP43: 3 ปี รัฐประหารพม่า หนังเรื่องยาวที่ยังไม่มีจุดจบ
Video

b-holder EP43: 3 ปี รัฐประหารพม่า หนังเรื่องยาวที่ยังไม่มีจุดจบ

สนทนากับ ดุลยภาค ปรีชารัชช จากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันหาเบื้องหลัง ถอดสมการอันซับซ้อนเหล่านี้ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

PR News