Main Selection

Report

Life

Lifestyle

Culture

Video

Podcast

THE MOMENTUM · b-holder EP48: ‘หม่อง ชิต ตู่’ แปรพักตร์ ชัยชนะของ ‘ประชาชน’ ยังเลือนราง
Podcast

b-holder EP48: ‘หม่อง ชิต ตู่’ แปรพักตร์ชัยชนะของ ‘ประชาชน’ ยังเลือนราง

b-holder ชวน สุณัย ผาสุข ที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทย ประเมิน ‘ราคา’ ของดีลข้ามขั้วของ หม่อง ชิต ตู่ ก่อนมองอนาคตของสงครามกลางเมืองในพม่า และหาคำตอบว่าทำไมสุณัยถึงได้มองว่า ไม่มี ‘ฉากทัศน์’ ที่ดีที่สุด สำหรับสถานการณ์ในพม่า

PR News