นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ประชุมและกำหนดกรอบไว้แล้วว่า หากรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมายจะต้องมีแนวปฏิบัติอย่างไรบ้าง เช่น รายละเอียดของผู้ให้บริการตัวแอปพลิเคชัน และผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะที่จะเข้ามาใช้แอปฯ

ทั้งนี้คาดว่าภายในเดือนตุลาคมนี้ กรมการขนส่งทางบกจะสามารถยกร่างกฎกระทรวงเสร็จและเสนอกระทรวงคมนาคมได้ภายในต้นเดือนพฤศจิกายน เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น จากนั้นจึงจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบภายในเดือนธันวาคม และส่งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคาดว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดนี้ และกระทรวงคมนาคมจะสามารถลงนามประกาศได้ภายในเดือนมีนาคม 2563

โดยเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะนำรถส่วนบุคคลมาให้บริการรับจ้างสาธาาณะผ่านแอปฯ จะต้องมีคือ ต้องมีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ, เป็นรถส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน อายุไม่เกิน 9 ปี, ให้บริการผ่านแอปฯ เท่านั้น, ต้องติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ตามกำหนด, มีเครื่องสื่อสารแสดงชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถ, แสดงค่าโดยสารให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ภาษา (ไทย, อังกฤษ, จีน), มีประกันภัยเพิ่มเติมจากภาคบังคับ

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการแท็กซี่ในรูปแบบเดิม โดยอาจจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสม, ให้มีการโฆษณาบนตัวรถได้ กำหนดให้รถที่มีขนาดเล็ก (น้อยกว่า 1,600 ซีซี) สามารถใช้เป็นแท็กซี่ได้, บุคคลธรรมดาสามารถนำรถมาจดทะเบียนเป็น รถ TAXI VIP ได้, ขยายอายุการใช้งานของรถ, นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ทดแทนอุปกรณ์ TAXI OK

โดยหลังจากเพจ ‘กรมการขนส่งทางบก’ เผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวนี้ มีผู้มาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก มีทั้งที่สนับสนุนเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ขณะที่อีกส่วนหนึ่งกล่าวว่าเป็นการทำร้ายแท็กซี่จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม มีผู้ประกอบการแท็กซี่จดทะเบียนหลายคนให้ความคิดเห็นว่าการใช้ระบบกฎหมาย ‘รถรับจ้างสาธารณะ’ กับแกร็บเป็นการดี และเท่าเทียม และไม่กระทบถึงแท็กซี่จดทะเบียนเท่าไร เนื่องด้วยที่ผ่านมา รถยนต์ส่วนบุคคลที่นำมาหาประโยชน์ดังกล่าวไม่ถูกบังคับภายใต้กฎหมายเดียวกัน

ผู้ประกอบการแท็กซี่จดทะเบียนบางส่วนเห็นว่า หากมีการใช้กฎหมาย ‘รถรับจ้างสาธารณะ’ คาดว่าน้อยคนนักจะยินดี เนื่องจากไม่ต้องการให้รถยนต์ส่วนบุคคลของตัวเองต้องมาเป็นรถรับจ้างสาธารณะ ที่ติดทะเบียนป้ายเหลือง ติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ตามกำหนด แสดงชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถ ฯลฯ ซึ่งก็ไม่ต่างจากรถแท็กซี่เดิม ยังไม่รวมถึงมาตรการฟิล์มติดรถ หรือประกันรถที่เพิ่มขึ้นเมื่อเป็นรถรับจ้างสาธารณะ ซึ่งนั่นคือสิ่งที่แท็กซี่ระบบเดิมเรียกร้องให้มีความเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมายเดียวกันในการเป็นรถรับจ้างสาธารณะ และถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันหรือไม่ผ่าน จะได้แข่งขันกันด้านการบริการภายใต้กฎหมายข้อบังคับเดียวกันอย่างเท่าเทียม

 

อ้างอิง : กรมการขนส่งทางบก
ภาพ : Grab

Tags: , ,