วันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา มีการประชุมเสนอเรื่องการสร้าง open space สวนสาธารณะในพื้นที่สำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) 36 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ด้านหลังของโรงงานกลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ มิลล์คอน (MILLCON) โดยมีสามฝ่ายเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ฝ่ายแรกตัวแทนจากฝ่ายมิลล์คอน (MILLCON) บริษัทเอกชนที่จะลงทุนในการสร้างพื้นที่ดังกล่าว นำทีมโดยคุณหมู สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้ก่อตั้ง บริษัทมิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน), คุณประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท/กรรมการบริหาร และทีมงาน 

ฝ่ายต่อมา ตัวแทนจากสถาบันอาศรมศิลป์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมออกแบบในการสร้างพื้นที่ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดี, อาจารย์ธีรพล นิยม และอาจารย์ยิ่งยง ปุณโณปถัมภ์ ผู้รับผิดชอบในการเสนองานออกแบบ และทีมงาน ส่วนฝ่ายสุดท้ายได้แก่ ตัวแทนจากทางภาครัฐที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ทั้งปิยะ ปิตุเตชะ นายกอบจ.ระยอง และตัวแทนอบต.นิคมพัฒนา 

 สำหรับการประชุม อาจารย์ยิ่งยง ปุณโณปถัมภ์ อาจารย์สถาบันอาศรมศิลป์ ได้มีการเสนอแผนว่าจะสร้างเป็นสวนสาธารณะ สวนการเรียนรู้ มีการทำวิสาหกิจชุมชน โดยหลักการคือรวมกันระหว่าง ความยั่งยืน ธรรมชาติ และ OTOP ของชาวบ้าน สอดคล้องกับแนวทางของจังหวัดอยู่แล้วที่จะทำเป็น Rayong learning center ที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้นับ 10 จุดในจังหวัด โดยพื้นที่ที่จะทำเป็นสวนสาธารณะนั้น เป็นพื้นที่ที่เป็นจุดตัดระหว่างอุตสาหกรรมและการทำการเกษตร มีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างพร้อม คือมีหนองน้ำ มีป่า  มีภูเขาอยู่ด้านหลัง และเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้สำหรับวิสาหกิจชุมชน ซื้อ-ขายปุ๋ย อยู่แล้ว แต่ข้อเสียของพื้นที่ตรงนี้คือทางค่อนข้างลึก และจำเป็นต้องผ่านหมู่บ้าน ซึ่งเป็นโจทย์ที่ต้องทำงาน

อาจารย์ยิ่งยงเน้นย้ำว่าในกระบวนการสร้างจะต้องให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม ฟังเสียงคนทุกวัย เพื่อสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของ และตอบสนองการใช้งานของคนในพื้นที่จริง โดยยกตัวอย่างจากงานที่สถาบันอาศรมศิลป์เคยทำแล้ว และงานจากต่างประเทศ เช่น rice museum ของประเทศจีน, kamikatsu village ของประเทศญี่ปุ่นที่ทำงานเกี่ยวกับ active elderly

หลังจากนำเสนอ ทางคุณปิยะ ปิตุเตชะ นายกอบจ.ระยอง บอกว่าโครงการนี้มันจะต้องช่วยกันไม่ใช่แค่เอกชนฝ่ายเดียว และได้สอบถามเรื่องพื้นที่ รวมถึงแนะนำว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่นสล. จำเป็นต้องทำประชาพิจารณ์กับชาวบ้านเรื่องการขอใช้พื้นที่เสียก่อน โดยให้ทางอบต.นิคมพัฒนาเป็นเจ้าภาพในการขอใช้พื้นที่ เมื่อผ่านจึงนำเรื่องส่งให้อำเภอ อำเภอนำเรื่องส่งให้ที่ดิน เพื่อจัดการประชุม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีอีกหลายหน่วยงานเป็นกรรมการ แล้วค่อยเสนอเรื่องการใช้พื้นที่ ถ้าที่ประชุมมีมิติให้ผ่าน ให้ใช้ชั่วคราวทุก 5 ปี ต่อทุก 5 ปีแล้วค่อยส่งเรื่องนี้ให้มท. 1 เซ็นจึงจะใช้ได้ถาวร โดยระหว่างการเสนอเพื่อขอใช้พื้นที่ควรจะมีแบบเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร 

สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูลบอกเล่าว่าทางบริษัทได้ลงไปคุยกับชาวบ้านแล้ว ซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดี อยากให้ทำให้ได้เร็วที่สุดด้วยซ้ำ 

อนึ่งทางบริษัทมิลล์คอน (MILLCON) ได้มีการติดต่อเพื่อทำเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่ 6 เดือนที่แล้ว โดยชงเรื่องผ่านนายประสงค์ เล็กโล่ง นายกอบต.นิคมพัฒนา แม้จะบอกว่าส่งเรื่องไปแล้ว แต่เพิ่งได้รับข่าวว่าจริงๆ แล้วยังไม่ได้ทำเรื่องให้

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ มิลล์คอน (MILLCON) ก่อตั้งโดยนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล เมื่อปี 1998 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นนำของไทย และเป็นศูนย์บริการด้านผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร ปัจจุบันมีบริษัทลูกที่ทำงานหลากหลายเกี่ยวกับเหล็ก ทั้งรีไซเคิล การพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับวิศวกรรม รวมถึงมีการร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งเมียนมาร์ และญี่ปุ่น

Tags: , , , ,