วันนี้ (5 มิถุนายน 2567) ศาลรัฐธรรมนูญออกกำหนดนัดหมายพิจารณาคดี ‘ยุบ’ พรรคก้าวไกล จากกรณีที่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โดยมีฐานความผิดที่ว่า มีพฤติการณ์ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าข่ายการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง ในการใช้นโยบาย ‘แก้ไข’ กฎหมายอาญา มาตรา 112

พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้ กกต.ยื่นยุบพรรคการเมือง โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค 1 (2) และ (3) จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคล ผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรค และห้ามไม่ให้ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกําหนด 10 ปี

อย่างไรก็ตาม พรรคก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาต่อศาลฯ แล้วเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา และภายหลังขอเลื่อนกำหนดการยื่นคำร้องมากกว่า 3 ครั้ง โดย ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นผู้จัดทำหลักการเพียงคนเดียว

ทั้งนี้ ท้ายเอกสารของศาลฯ ระบุข้อความไว้ว่า คู่กรณีไม่สมควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำสังคม อันอาจกระทบต่อการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล

Tags: , , ,