วันนี้ (12 กรกฎาคม 2566) ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง กรณี ธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความของ สุวิทย์ ทองประเสริฐ หรืออดีตพระพุทธะอิสระ ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 49 ว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลและพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 รวมถึงยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

สำหรับ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง ระบุว่า บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ ผู้ใดทราบว่ามีการกระทำตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้ ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ 

กรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้อัยการสูงสุดชี้แจงว่าจะรับหรือไม่รับ และจะดำเนินการอย่างไร กับคำร้องของธีรยุทธในเรื่องดังกล่าว แต่ยังไม่มีรายงานว่าอัยการสูงสุดชี้แจงอย่างไร ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำสั่งให้ ‘รับคำร้อง’ ในเรื่องนี้ไปก่อน 

อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีดังกล่าวยังไม่เคยมีบรรทัดฐานจากศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีแนวทางอย่างไร กรณีที่ผู้ถูกร้องเป็น ส.ส.และพรรคการเมือง โดยเคยมีคำวินิจฉัยกรณีแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า เป็นการใช้สิทธิดังกล่าวและได้สั่งให้แกนนำหยุดการกระทำดังกล่าวเท่านั้น 

Tags: ,