รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เผยผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 สะท้อนความเชื่อมั่นการให้บริการ และมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลและเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ สำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงทุกสถานี โดยได้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเชิงสำรวจ มาเป็นผู้ออกแบบและลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในครั้งนี้

ผลปรากฏว่าจากคะแนนเต็ม 5 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการให้บริการ 4.48, ด้านความปลอดภัย 4.43, ด้านความน่าเชื่อถือต่อความตรงต่อเวลา ความถี่ และคุณภาพในการเดินรถไฟฟ้า 4.30, ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล 4.38, ด้านคุณภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีและภายในขบวนรถ 4.40 และด้านเหรียญโดยสาร/บัตรโดยสาร และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 4.25 ซึ่งผลสำรวจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเป็นอย่างมาก

การที่ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงในด้านต่างๆ อยู่ในระดับพึงพอใจมากนั้น แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงมากยิ่งขึ้น และในปัจจุบันยังมีจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับการให้บริการ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะมาตรฐานการให้บริการที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติมาตลอด จากการผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ขอบเขตการปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า ความปลอดภัย และวิศวกรรมซ่อมบำรุง จากหน่วยรับรอง Bureau Veritas (BV) ซึ่งบริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยสูงสุด เมื่อใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง