วันนี้ (8 พ.ค.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงการประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ โดยประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 มาตรา 128 และ 129 โดยการคำนวณยึดตามมาตรา 128 (7)

“ในกรณีที่เมื่อคํานวณตาม (5) แล้ว ปรากฏว่าพรรคการเมืองทุกพรรคได้รับจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อรวมกันแล้วเกิน 150 คน ให้ดําเนินการคํานวณปรับ จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่โดยคํานวณตามอัตราส่วนที่ทุกพรรคจะได้รับการจัดสรร จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเมื่อรวมแล้วไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบคน โดยให้นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับ คูณด้วย 150 หารด้วยผลบวกของ 150 กับจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เกินจํานวน 150  และให้นํา (4) มาใช้ในการคํานวณด้วยโดยอนุโลม”

โดยสำนักงาน กกต. เป็นคนคำนวณตามสูตรนี้ และส่งให้ทาง กกต. พิจารณา โดยยึดตามคำพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในเอกสารของ กกต. อธิบายวิธีการคำนวณ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อเอาไว้ 14 หน้า และแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งตามประกาศดังกล่าวมารายงานตัว และตรวจสอบรายชื่อในเว็บไซต์ของ กกต. และราชกิจจานุเบกษา

โดยปรากฏพรรคที่ได้ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ มีจำนวน 149 คนจาก 26 พรรคการเมือง ไม่รวมพรรคเพื่อไทย เพราะไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่วนสาเหตุที่จำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ยังไม่ครบจำนวน 150 คนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เพราะมีอีกหนึ่งเขตที่ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ คือเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ โดยจำนวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์จะประกาศเมื่อการเลือกตั้งเรียบร้อยอีกครั้ง และกล่าวว่าในจำนวนอีก 1 ที่นั่งที่เหลือจะรอผลการเลือกตั้งและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หลังจากนี้

 

Tags: , , ,