วันนี้ (24 เมษายน) ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 7 ต่อ 2 ไม่รับคำร้อง กกต. จากการยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสูตรการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ชี้เป็นอำนาจและหน้าที่ของ กกต. ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ

จากกรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสูตรการคำนวณ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.หรือไม่ เนื่องจากได้มีการจัดสรร ส.ส.ให้กับพรรคการเมืองที่ได้คะแนน ไม่ถึงค่าเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน

วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 7:2 ว่า กรณีดังกล่าวเป็นหน้าที่และอำนาจของผู้ร้อง (กกต.) ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ซึ่งต้องกระทำหลังจากมีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้ว และข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ใช้หน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ กรณีนี้จึงถือไม่ได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ร้องเกิดขึ้นแล้ว คำร้องนี้จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 44 ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาได้

Tags: , , , ,