กระแสการเปลี่ยนแปลงมากมายในโลกปัจจุบัน ทั้งเรื่องเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ แง่มุม ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต การทำงาน การพักผ่อน พบปะสังสรรค์ไปจนถึงการอยู่อาศัย

เรื่องของการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัยในเมืองใหญ่ แน่นอนว่าย่อมมีปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ใช้สอย มลภาวะเรื่องเสียง และการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่ใช้งานจริงไม่ได้ สิ่งเหล่านี้คือปัญหาหลักๆ ที่การออกแบบเมือง และการอยู่อาศัยไม่ได้คำนึงถึงผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก ดังที่เราสามารถเห็นปัญหาต่างๆได้จากวิดีโอนี้

 

วิดีโอเรื่องนี้ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการใช้ชีวิตและอยู่อาศัยในเมือง ที่จำเป็นต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆ ตลอดเวลา และสิ่งที่ทำได้ก็คือ ‘การปรับตัว’ อยู่กับปัญหา แต่การปรับตัวเพื่ออยู่รอดของผู้คนเพื่ออยู่กับปัญหาให้ได้กลับไม่ใช่ทางออกที่ดีสุด เพราะอย่างที่วิดีโอได้สรุปในตอนท้ายว่า ‘ถ้าคุณปรับตัวอยู่กับปัญหาได้ ปัญหาก็จะอยู่กับคุณต่อไป’ เพราะนอกจากปัญหาจะไม่ได้ถูกแก้แล้ว กลับจะยังถูกสะสมให้เรื้อรังและส่งผลเสียมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตอีกด้วย

จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการอยู่อาศัยของคนเมือง บวกกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโลกปัจจุบัน พฤติกรรมและการใช้ชีวิตของคนจึงต้องดิ้นรนเพื่อหาทางอยู่รอดและใช้ชีวิตต่อไปให้ได้ โดยที่ยังไม่ได้หาทางแก้ไขมันอย่างตรงจุดหรือเอาจริงกับมันสักครั้ง

และจากพลวัตหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการเสพและบริโภคของผู้คนเปลี่ยนไป บรรดาแบรนด์ต่างๆ ที่ยังต้องการการบริโภคจากเหล่าลูกค้า จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดไปเรื่อยๆ เพื่อมาคอยดึงดูดลูกค้าให้ยังคงนึกถึงแบรนด์ของตนอยู่เสมอ

Human Centric?

หนึ่งในเทรนด์การตลาดที่บรรดาผู้ประกอบการยึดในการทำธุรกิจเสมอมานั่นคือ Customer Centric หรือหลักการออกแบบสินค้าที่ให้ความสำคัญกับ ‘ลูกค้า’ หรือ ‘ผู้บริโภค’ เป็นจุดศูนย์กลาง เพราะเมื่อความต้องการของลูกค้ามีมากขึ้น หลากหลายมากขึ้น หน้าที่ของแบรนด์คือต้องคำนึงถึงเหล่าลูกค้าว่าจะทำอย่างไรให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายได้

หรือการตลาดแบบ Product Centric ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก เพราะถ้าของดี อย่างน้อยมันก็ขายตัวมันเองได้แล้วครึ่งหนึ่ง

หากแต่การมองลูกค้าในฐานะผู้บริโภคนั้น หลายๆ ครั้งอาจจะยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าได้ในบางแง่มุม จึงมีหลัก ‘Human Centric’ ที่ผู้ประกอบการไม่มองลูกค้าเป็นเพียงแค่ผู้บริโภค แต่ให้ความสำคัญกับเขาในฐานะของมนุษย์ เข้าใจการใช้ชีวิตของเขา เคารพและมองไปที่ความต้องการที่แท้จริงในฐานะมนุษย์

ข้อดีของ Human Centric คือการมองลูกค้าเป็นเพื่อนมนุษย์มากกว่าการมองเขาเป็นเพียงผู้บริโภค จึงทำให้การพัฒนาและออกแบบสิ่งต่างๆ ให้ความสำคัญไปที่เรื่องแก่นความเป็นมนุษย์มากกว่าเรื่องภายนอก ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบที่อยู่อาศัยที่ใช้หลัก Human Centric ก็จะต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง ว่าในชุมชนแวดล้อมนั้นๆ สิ่งที่เขาต้องการคืออะไร สิ่งที่เขาควรจะได้รับคืออะไร นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงสังคมหรือชุมชนโดยรอบว่ามีความคิดเห็นอย่างไร อะไรที่จะสามารถช่วยให้ที่อยู่อาศัยและชุมชนนั้นๆ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้และเกิดประโยชน์สูงสุด

และหนึ่งในโครงการที่อยู่อาศัยที่นำหลัก Human Centric ไปใช้ในการพัฒนาและออกแบบนั้นก็คือ ‘Neighbourhood Bangkadi’ (เนเบอร์ฮูด บางกะดี)

Neighbourhood Bangkadi

บางกะดี เป็นย่านชานเมืองทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ และเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ เช่น สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ความเป็นสวนอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลกว่า 60 แห่ง เป็นต้นทางของการขนส่งสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษอีอีซี (EEC) ทำให้เกิดศักยภาพของทำเลขึ้น

โครงการ เดอะ เนเบอร์ฮูด โดย เอสซี แอสเสท นำเสนอทางออกของการใช้ชีวิตให้กับผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่ของโครงการ ถูกพัฒนาภายใต้ความร่วมมือจากผู้อาศัยจริง ซึ่งคำนึงถึงการใช้ชีวิตของทุกคนทั้งในโครงการและนอกโครงการ หลักสำคัญๆ ของ Human Centric ที่นำมาสร้างที่อยู่อาศัย คือมองลูกค้าและความต้องการของเขาให้ถ่องแท้ และให้ความสำคัญกับพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ ที่จะสนับสนุนพวกเขาได้เป็นหลัก

นอกจากนั้นยังคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยว่า จากบรรดาปัญหาการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัยต่างๆ ที่พวกเขาต้องเจอ โครงการนี้จะช่วยแก้ไขหรือพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ให้ดีขึ้นอย่างไรบ้าง จึงเกิดเป็นโมเดล Neighbourhood Bangkadi ขึ้น เพื่อศึกษาปัญหาและพัฒนาออกแบบที่อยู่อาศัยและพื้นที่ต่างๆ อย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ชีวิตของพวกเขาอย่างมีคุณภาพ

นี่เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการแรกของ เอสซี แอสเสท ที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยใช้แนวคิดของการพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนในชุมชนสามารถใช้ร่วมกันได้

อย่างไรก็ตาม ในการนำหลัก Human Centric มาใช้ครั้งนี้ ไม่ได้นำเพียงแค่คำ หรือหลักการเท่ๆ มาใช้ให้ผู้คนสนใจ แต่ยังมีขั้นตอนของการวิจัยโดยใช้ ‘คน’ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่างานออกแบบ บริการ และทางออกในการใช้ชีวิตของสาธารณะชนจะถูกสร้างและนำเสนออย่างปราณีตแม่นยำ ตอบโจทย์ให้กับผู้คนอย่างแท้จริง

SC Asset x Redek

การวิจัยเพื่อค้นหาความต้องการของคนในพื้นที่ตามแนวคิด Human Centric เป็นงานที่ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยทีมที่เชี่ยวชาญและสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายได้ SC Asset ได้รับความร่วมมือจาก Redek หรือศูนย์บริการวิจัย และออกแบบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี และใช้เวลากว่าสามเดือนเพื่อหาคำตอบที่จะตอบสนองความต้องการทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการและการใช้งานพื้นที่สาธารณะของคนในชุมชน โดยมีกรอบงานวิจัย (Research Methodology) 3 ด้าน ดังนี้

  1. การศึกษาแนวโน้มการอยู่อาศัยในอนาคต (Future Living Trends) เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ แนวโน้มด้านการดูแลสุขภาพ แนวโน้มด้านเทคโนโลยี แนวโน้มด้านการทำงานที่เทคโนโลยีเอื้อให้คนทำงานอยู่บ้านมากขึ้น และแนวโน้มด้านสังคม (Homelife Neighbourhood)

  1. การศึกษาพื้นที่และคนที่อยู่ในพื้นที่ย่านนั้นๆ (Site & Program Analysis) ถึงตัวตนและพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยทำแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก

  1. การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภค (User Behaviour Analysis) โดยใช้หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อศึกษากลุ่มเป้าหมายที่จะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว/ทาวน์โฮมในอนาคต

จากการวิจัยเพื่อพัฒนาและออกแบบ ภายในโครงการจะมีพื้นที่อีก 5 ไร่ ที่จะถูกพัฒนาให้เป็น Sport Complex รองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมไปถึงมี Living Solutions ที่หลากหลายให้กับเจ้าของบ้านผู้อยู่อาศัย ทั้ง Bicycle Lane, Mobility Robot รวมไปถึงพื้นที่สาธารณะขนาด 6 ไร่ นอกรั้วโครงการสำหรับคนในชุมชนใกล้เคียง

Human Centric ไม่ใช่แค่หลักการออกแบบหรือหลักการตลาดที่มุ่งเน้นหรือคาดหวังการบริโภคจากลูกค้าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องผ่านการค้นคว้า วิจัย ทำความเข้าใจผู้คนอย่างลึกซึ้ง และมองเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่อยากมอบสิ่งดีๆ ให้แก่กัน จึงทำให้ Human Centric เป็นเหมือนกระบวนการที่ใส่ใจและละเอียดรอบคอบมากๆ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตและอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

Fact Box

Housing Project โครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน

  • Verve ทาวน์โฮม สไตล์ Modern Loft ด้วยฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ได้มากกว่าการเป็นเพียงที่อยู่อาศัย จะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และใช้ประโยชน์ทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Venue ภายใต้แนวคิด Organic Living ให้คุณใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ ด้วยการออกแบบพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์ตามความต้องการได้สูงสุดและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มรูปแบบในทุกมิติ 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scasset.com/theneighbourhood/home.asp  

Tags: , , , , , , , , , ,