พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม โดยสมเด็จพระเทพฯ นำถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และตุลาการ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอบกลับผู้มาเฝ้าฯ ว่า

ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้ามาอยู่ท่ามกลางมหาสมาคม พรั่งพร้อมด้วยทุกท่าน จากทุกสถาบันสำคัญของชาติ  และได้รับคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต ขอขอบพระทัยและขอบใจในคำอำนวยพรและน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเชิญชวนชวนทุกท่าน ทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้ และประชนชาวไทยทุกคน ได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน ให้ประสบความสุขความเจริญ พร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ

จากนั้นทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เจ้าหน้าที่เทียบพระที่นั่งราเชนทรยานที่เกยพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ รถยนต์พระที่นั่งเทียบ ที่หน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่ท่าราชวรดิฐ ทรงเปลื้องพระมหาพิชัยมงกุฎ บนพระที่นั่ง เสด็จลงจากพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ แล้วเสด็จฯขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ แล้วไปประทับที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน