วันนี้ (18 มกราคม 2565) ที่รัฐสภา เวลา 9.30 น. ในการประชุมวุฒิสภาที่มี พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในที่ประชุม ได้พิจารณารายงานเรื่อง บทวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามคณะกรรมาธิการ (กมธ.) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ที่มี กล้านรงค์ จันทิก เป็นประธานคณะกรรมาธิการ

สำหรับรายงานดังกล่าวได้รายงานว่า ผลการประเมินดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ได้รายงานว่าประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีผลคะแนนอยู่ที่ 30 เต็ม 100 ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานของสากลคือ 43 และสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีคะแนนต่ำกว่ามาตรฐานเป็นผลมาจากเรื่องขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้ารัฐ ทั้งนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระก็ยังมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์ ใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบ โดยกรรมาธิการได้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ 3 ข้อ

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึก

2. การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าพนักงานของรัฐ

3. จัดทำกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ได้อภิปรายรายงานสนับสนุนเนื้อหาว่า สังเกตว่าข้าราชการตำแหน่งใหญ่ๆ ตำแหน่งสำคัญ ยังไปทำงานในบริษัทเอกชน เดี๋ยวนี้ไปถึง ผู้พิพากษา บุคลากรในกระบวนยุติธรรมก็มีไปทำ ทั้งยังได้สังเกตเห็นการทำงานของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่ามีการทำงานที่แปลกประหลาด ต้องมีการร้องเรียนถึงทำงาน ซึ่งในความจริงแล้ว ไม่ต้องมีใครร้องก็ได้ แต่รู้แต่เห็นถึงปรากฏ แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆ

“ตลอดระยะเวลา 7- 8 ปีที่ผ่านมา วงจรอุบาทว์ของการทุจริตดังกล่าวยังเป็นไปเหมือนเดิม แย่กว่าเดิม เลวร้ายกว่าเดิม แล้วก็จะมีคนอย่างผมออกมาพูด บางคนพูดจนตายคาสภาก็แก้ปัญหาไม่ได้”

นอกจากนี้ ที่อยากให้สังเกตเพิ่มเติมคือข้าราชการการเมือง กับการดำรงตำแหน่งที่ทับซ้อนกัน แน่นอนว่าพ่อค้านักธุรกิจ เวลาทำธุรกิจก็หวังเงินกับผลกำไร และเพื่อตัวเอง ครอบครัว บริษัท และบริวาร หาช่องว่างทางกฎหมายทุกรูปแบบ และทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยข้าราชการอาวุโสที่รู้ช่องก็ไปทำธุรกิจอย่างนี้

“นี่คือเส้นทางของพ่อค้านักธุรกิจเป็นอย่างนี้ แต่ข้าราชการของประเทศไทยนั้น เราต้องทำเพื่อเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ไม่ใช่เงินและผลกำไร และเป็นที่ยอมรับของประชาชน”

Tags: , ,