วันนี้ (7 กรกฎาคม 2565) ที่อาคารไอราวัตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง ณภัค เพ็งสุข สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตลาดพร้าว พรรคก้าวไกล กล่าวตอนหนึ่งในการอภิปรายร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในส่วนของเขตลาดพร้าวว่า ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มีงบประมาณบางส่วนที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างมาก โดยในส่วนของเขตลาดพร้าว มีงบประมาณที่ชื่อว่า ‘รายการค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในหมู่ลูกเสือ’ โดย 3 รายการ รวมกันเป็นเงินกว่า 3 แสนบาท คำถามก็คือเพื่ออะไร วิชานี้ยังมีความจำเป็นหรือไม่

ณภัคยังพูดถึงงบประมาณอีกส่วนของเขตลาดพร้าว ได้แก่งบประมาณค่าใช้จ่ายศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณอีกกว่า 6 แสนบาท

“ประเทศไทยเป็นรัฐฆราวาสนะครับ ไม่ผูกติดกับศาสนาใด แล้วทำไมถึงเอางบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนทุกศาสนามาใช้กับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นพิเศษ”

ส.ก.เขตลาดพร้าวยังได้นำงบประมาณ 2 ส่วนดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดสรรสวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือ สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ กลับพบว่าอยู่ที่ 107,500 บาทเท่านั้น ซึ่งต้องยืนยันว่ารัฐสวัสดิการไม่ใช่การสงเคราะห์ แต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนต้องได้รับ คำถามก็คือ จะจัดสรรงบฯ ลูกเสือ 3 แสนกว่าบาท พุทธศาสนา 6 แสนบาท แต่จะจัดสรรงบประมาณให้กับปรปะชาชนเพียงแสนเดียวเท่านั้นหรือ

สำหรับงบประมาณของสำนักงานเขตลาดพร้าวในภาพรวม ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566 อยู่ที่ 342.74 ล้านบาท โดยเป็นงานรายจ่ายบุคลากรแล้วกว่า 187.26 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณภัคยังได้เรียกร้องให้การจัดการงบประมาณในส่วนการรักษาความสะอาด มีรายละเอียดและเป้าหมายการปฏิบัติให้ชัดเจน เช่น จะมีการจัดเก็บขยะในวันใด เวลาใด รวมถึงเรียกร้องให้มีการจัดการงบประมาณในส่วนของการระบายน้ำ และแก้ปัญหาน้ำท่วมเพิ่มเติม โดยขณะนี้ งบประมาณของเขตลาดพร้าวในการแก้ปัญหาน้ำท่วมอยู่ที่ 3.1 ล้านบาท หรือราว 0.86% ของงบประมาณทั้งหมดเท่านั้น และถ้าดูจากเป้าหมายคือการเปิดทางน้ำ ขุดลอกคูคลอง ทำความสะอาดท่อ แต่ในรายละเอียดกลับมีมีความชัดเจน รวมถึงเป็นงบประมาณในส่วนของ ‘ค่าอาหาร’ ไปแล้วกว่า 1 ล้านบาท

Tags: , , , ,