สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า บริษัทได้มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ นับตั้งแต่การให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มาจนถึงการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ซึ่งพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ จนสามารถผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9001: 2015 ขอบเขต: วิศวกรรมและซ่อมบำรุงและขอบเขต: งานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า ที่ผ่านการรับรองจาก BV (Bureau Veritas) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการตรวจประเมิน และออกใบรับรองในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับโลก 

บริษัทนำมาตรฐานดังกล่าวเข้ามาใช้พัฒนาในด้านการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง ได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดให้บริการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้โดยสารรวมมากกว่า 8 ล้านคน 

อีกทั้งบริษัทยังได้ผ่านการรับรอง ISO/IEC 27001: 2013 ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management Systems: ISMS) ขอบเขตระบบบริหาร จัดการ: ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการดําเนินงานของ Back office ซึ่งรวมถึง (MIS Server เครือข่ายและระบบสํารองข้อมูล) ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI.) 

บริษัทฯ ยังได้รับมอบรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งที่ผ่านมา บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้ความสำคัญและยึดหลักการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาโดยตลอด โดยการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้บุคลากรนำคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการดำเนินงานจนเกิดความร่วมมือกันภายในองค์กร อันส่งผลให้เกิดความสำเร็จและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

นอกจากนั้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมของขบวนรถไฟฟ้าในการให้บริการ นับตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ 

ในปัจจุบัน รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงมีปริมาณผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากผลการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบาย มาตรการต่างๆ ที่เป็นการยกระดับการให้บริการ โดยมีสถิติความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมของขบวนรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงตั้งแต่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อยู่ที่ 99.45% , 99.52% และ 100% ตามลำดับ รวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่ 

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าด้วยมาตรฐานในระดับสากลที่บริษัทนำมาใช้ขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติ จะส่งผลให้สามารถยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นที่ผู้โดยสารได้ให้ความไว้วางใจรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงด้วยดีเสมอมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่ออยู่เคียงข้างคนไทยต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.srtet.co.th สามารถติดตามข่าวสารของบริษัทฯ ได้ทั้งช่องทาง Facebook, Twitter, Instagram, Youtube และ Tiktok ในชื่อ RED Line SRTET และสามารถทำความรู้จักรถไฟฟ้าสายสีแดงผ่าน Presentation ได้ทาง https://youtu.be/FDYeurR4E7k

รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง