หลังจากที่สังคมให้ความสนใจเรื่องคนไร้บ้านในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด มีรายงานข่าวว่าทางภาครัฐได้ยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือ และต่อมาได้เกิดโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยระบุให้บริการที่พัก อาหาร แก่คนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง คนไร้ญาติและคนตกงาน ในบ้านพักของกระทรวง ล่าสุด ในคืนวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา มีกรณีที่ชาวชุมชนแห่งหนึ่งปฏิเสธไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่นำคนที่เข้าร่วมโครงการพักในบ้านพักของกระทรวงที่อยู่ในชุมชนดังกล่าว สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตกลงนำตัวออกไป ซึ่งในภายหลังมีรายงานข่าวว่าสาเหตุที่ชาวบ้านปฏิเสธเพราะว่าไม่มีการประสานงานมาว่าจะนำใครเข้ามาพัก จึงกังวลว่าจะมีการนำผู้ติดเชื้อโควิดเข้ามาพัก หากมีการประสานงานมาก่อนจะทำให้ชาวบ้านไม่ตื่นตระหนกและพร้อมให้ความร่วมมือ เพราะชาวบ้านเองก็เห็นใจทุกฝ่าย

ผศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ประสานงานในส่วนของภาครัฐ ให้สัมภาษณ์ว่า อาจเป็นการสื่อสารกันคลาดเคลื่อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ออกนโยบาย รวมถึงการนิยามที่ครอบคลุมคนไร้บ้านกับคนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด ตกงานไร้ที่อยู่ ซึ่งเป็นคนละกลุ่ม การจัดการคนละแบบกัน คนไร้บ้านปกติเขาจะไม่ยุ่งกับใคร และก็ไม่มีใครอยากจะยุ่งกับเขาอยู่แล้ว การคัดกรองโรคก็จะคัดกรองโรคโควิดอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะเขาอาจมีโรคติดต่ออย่างอื่นอยู่ด้วย และบางคนก็มีอาการป่วยทางจิต การทำตามแนวทางที่สรุปให้คนไร้บ้านอยู่ที่เดิม จัดอาสาสมัครเข้าไปดูแล ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการช่วยเหลือปัญหาเฉพาะหน้าของคนไร้บ้าน

ส่วนในการช่วยเหลือระยะยาว จากการพูดคุย พม.จะเก็บข้อมูลโดยละเอียดของกลุ่มคนไร้บ้าน จะมีการคัดกรองว่าใครสามารถที่จะพื้นฟูได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการพื้นฟู ทักษะ อาชีพ เพื่อให้ดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน ส่วนคนที่ป่วยก็เข้ารับการรักษาเยียวยาและหากดีขึ้นก็สามารถเข้าสูกระบวนการพื้นฟูเช่นกัน โดยทั้งหมดนี้จะทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม

ด้านมูลนิธิอิสรชนที่ทำงานเกี่ยวกับคนไร้บ้าน ระบุว่า มูลนิธิเองก็มีความกังวลเกี่ยวกับโครงการนี้หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนไร้บ้าน ทั้งปัญหาการนำคนไปอยู่รวมกันจำนวนมาก ปัญหาด้านที่พักที่ไม่พอรองรับ ปัญหาเรืองการคัดกรองโรค ปัญหาการทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ และหากท้ายที่สุดโครงการนี้มีปัญหาคนที่จะได้รับผลกระทบคือคนไร้บ้านที่อาจถูกสังคมเข้าใจผิดได้ 

มูลนิธิระบุอีกว่าหลังจากที่ภาครัฐเสนอความช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการนำแพทย์มาอบรมอาสาสมัครในการป้องกันตัวและให้ความรู้เกียวกับเชื้อโควิดแก่คนไร้บ้าน ประสานจัดหาอุปกรณ์ ของจำเป็น และประสานหน่วยงานความมั่นคงเรื่องคนไร้บ้านที่อยู่ในที่สาธารณะในช่วงการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน และยังได้มีการประชุมร่วมระหว่างเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับคนไร้บ้าน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคง จนได้แนวทางในการทำงาน

โดยจะตรึงคนในพื้นที่ให้อยู่กับที่ เพราะไม่สามารถนำคนออกไปจากพื้นที่ได้ ทั้งเรื่องพื้นที่รองรับทีไม่เพียงพอ และการนำคนไปรวมกันยิ่งเสี่ยงต่อการระบาด แบ่งโซนให้เครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ ร่วมกับรัฐในการดูแลจัดอาหาร และสิ่งของจำเป็น ส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีโรคประจำตัว คนสูงอายุ จะได้รับการดูแล เข้าที่พักพิงก่อน นอกจากนี้ ยังได้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงเรื่องการกวดขัน จับกุม ด้วยเหตุว่าคนไร้บ้านหากให้อยู่ในพื้นที่ๆ อยู่ตามปกติ ก็ปลอดภัยระดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นที่โปร่ง อากาศถ่ายเทเพียงพอ 

 

 

Tags: ,