หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต. ตกลงประกาศการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 24 มีนาคม (ก่อนหน้านี้เป็น 24 กุมภาพันธ์) กกต. ได้ดำเนินการให้ผู้ที่ไม่สามารถมาเลือกตั้งในวันเวลาดังกล่าว สามารถมาขอลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้งล่วงหน้าได้แล้ว นับตั้งแต่วันนี้ (28 มกราคม) จนถึง 19 กุมภาพันธ์ โดยการเลือกตั้งล่วงหน้าจะมีขึ้นในวันที่ 17 มีนาคมนี้สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ และวันที่ 4-26 มีนาคม สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่มีสิทธิยื่นคำขอเลือกตั้งล่วงหน้า ได้แก่

  1. คนที่อาศัยอยู่นอกเขตที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือก็คือไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตามทะเบียนบ้าน
  2. คนที่เพิ่งย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านในเขตที่ต้องการเลือกตั้งไม่ถึง 90 วัน (นับถึงวันเลือกตั้ง)
  3. คนที่เดินทางออกนอกพื้นที่เขตตามทะเบียนบ้าน ในวันเวลาเลือกตั้ง
  4. คนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้ง เพิ่งย้ายบ้าน หรือต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ โดยต้องกรอกข้อมูลคือ เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก (ซึ่งอยู่ในมุมบนด้านซ้ายของทะเบียนบ้าน) และตรวจสอบ

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม ตามแต่กำหนดการของสถานทูตไทยในแต่ละประเทศ ผู้ที่ประสงค์จะเลือกตั้งต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ที่สถานกงศุล หรือสถานฑูตไทยประจำประเทศนั้นๆ หรือเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์ ที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ โดยต้องกรอกข้อมูลคือ เลขประจำตัวประชาชน  หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด และหมายเลขหนังสือเดินทาง

สำหรับผู้ที่ต้องการขอยื่นใช้สิทธิล่วงหน้าด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ กรณีเลือกตั้งนอกเขต ให้ขอรับเอกสาร ‘ส.ส.42’ หรือดาวน์โหลดที่ https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=416  ส่วนกรณีเลือกตั้งในเขตตามทะเบียนบ้าน สามารถขอรับ ‘เอกสาร ทก.1’ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20160714105006.pdf กรอกเอกสารพร้อมแนบเอกสาร และนำส่งที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนบ้านของตน

อย่างไรก็ตามมีข้อควรรู้เกี่ยวกับผู้เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และนอกราชอาณาจักรดังนี้

  1. สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไว้แล้ว (ตั้งแต่เลือกตั้งครั้งก่อน) ไม่จำเป็นต้องไปลงทะเบียนซ้ำอีกครั้ง
  2. สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเอาไว้ หากต้องการกลับไปใช้สิทธิในเขตพื้นที่เดิมตามทะเบียนบ้าน ต้องแจ้งยกเลิกการขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเสียก่อน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อไปได้ที่ 1444 สายด่วนกกต.

อ้างอิง :

http://tonkit360.com/36356/

https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=4939&filename=

https://workpointnews.com/2019/01/25/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89/

Tags: , ,