ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในช่วงเวลาครึ่งปีที่ผ่านมา คนทั่วโลกได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่และรูปแบบพฤติกรรมใหม่กันไม่น้อย และพฤติกรรมแบบ New Normal นี้คือสิ่งที่สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้แก่สังคมและโลกธุรกิจ ส่งผลให้การทำธุรกิจในแวดวงต่างๆ ต้องรีบขยับขยายตัวและก้าวให้ทันโลกดิจิทัลกันมากขึ้น เรียกได้ว่าพากันเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มตัว ทั้งหมดก็เพื่อให้ธุรกิจและการทำงานยังอยู่รอดและไปต่อได้ในปัจจุบัน

เมื่อหลายแง่มุมของการทำธุรกิจกลายเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราทุกคน การวางแผนหรือตัดสินใจด้วย ‘ประสบการณ์’ จึงไม่เพียงพอและอาจตามไม่ทันปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ใช้เวลานานจึงอาจไม่สามารถตอบโจทย์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่ยากจะคาดเดาได้ ในขณะที่การตัดสินใจและขับเคลื่อนธุรกิจด้วย ‘ข้อมูล’ (Data Driven) เป็นวิธีที่ใช้เวลาน้อยและแม่นยำมากกว่า เพราะเกิดจากการคำนวณ คัดสรรค์ และจัดการโดยเทคโนโลยีขั้นสูงที่วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างละเอียดและถี่ถ้วน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจในประเทศสามารถขับเคลื่อนและก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA หน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ผู้ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงเริ่มสร้างก้าวใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสังคมและประเทศสู่ความก้าวหน้า ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม data.go.th ขึ้นในรูปแบบ ‘ข้อมูลเปิด’ (Open Data) เพื่อเป็นช่องทางสำหรับประชาชน ภาคธุรกิจ และนักพัฒนาสามารถเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้อย่างเสรี โดยมุ่งหวังให้ทุกคนสามารถใช้งานข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างเต็มที่ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งผลให้สังคมเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

Open Government Data คืออะไร? สำคัญอย่างไรต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ?

ข้อมูลเปิด (Open Data) คือ ข้อมูลที่เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด นอกจากนี้ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และเผยแพร่ต่อได้แต่ต้องระบุแหล่งที่มาและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เจ้าของข้อมูลกำหนด ซึ่งข้อมูลเปิดจำนวนมหาศาลนี้เองที่เป็นตัวแปรสำคัญในการวิเคราะห์เพื่อวางแผน ปรับกลยุทธ์ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเดินหน้าและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแม่นยำ

เพื่อส่งเสริมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้พร้อมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจให้เดินหน้าถึงขีดสุด สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จึงได้สร้างแหล่งทรัพยากรข้อมูลด้วยการรวบรวมข้อมูลมูลค่าสูงจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานภาครัฐจนเกิดเป็น ‘ข้อมูลเปิดของภาครัฐ’ (Open Government Data) โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง data.go.th ภายใต้ 3 หัวใจสำคัญคือ

1) ทุกคนต้องเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสรี (Availability and Access)

2) ทุกคนสามารถใช้ชุดข้อมูลร่วมกัน สามารถนำข้อมูลกลับมาใช่ซ้ำ และเผยแพร่ได้ (Re-use and Redistribution)

3) ทุกคนต้องสามารถใช้งานข้อมูลได้อย่างอิสระไร้ข้อจำกัด แต่ต้องอยู่ในจุดประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลกำหนดไว้ (Universal Participation)

ในช่วงวิกฤตโควิด – 19 ที่ผ่านมา data.go.th ได้รับบทบาทสำคัญในการรวบรวม แบ่งปัน และเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ เมื่อหน่วยงานภาครัฐและเหล่านักพัฒนาร่วมมือกันสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และวิธีปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด – 19 นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่พิกัดของจุดบริการภาครัฐในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้ารับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

โฉมหน้าใหม่ของ data.go.th ง่ายต่อการใช้งาน พร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอแนะ

data.go.th โฉมใหม่ มาพร้อมการค้นหาและการใช้งานข้อมูลที่ง่ายขึ้น โดยการรวบรวมข้อมูลเอาไว้ในรูปแบบไฟล์ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานด้วยฟังก์ชันแสดงตัวอย่างพรีวิวผ่าน ‘การแสดงข้อมูลเชิงภาพ’ (Visualization) ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกราฟหรือแผนผัง เพื่อช่วยให้คนทั่วไปสามารถทำความเข้าใจข้อมูลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบ API ที่ช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติและง่ายต่อการนำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์มากขึ้น จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทุกคนสามารถร้องขอชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่ต้องการพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้อย่างเต็มที่ผ่าน https://data.go.th/opend/feedback/form

Data แหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่าแห่งโลกอนาคต

ปัจจุบันสถานการณ์วิกฤตยังคงสร้างความปั่นป่วนในหลายประเทศทั่วโลก ไม่มีใครตอบได้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่ โลกทั้งใบจึงขยับและเคลื่อนที่ไปโคจรอยู่ในโลกดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อม ปรับตัว และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงระรอกต่อไป การใช้งานทรัพยากรข้อมูลทั้งหมดที่มีเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมจึงเป็นเพียงทางออกเดียวที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจ และประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกัน สร้างสรรค์ ผลักดัน และเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ data.go.th ในการศึกษาฐานข้อมูลเพื่อวางแผนธุรกิจขององค์กรนั้นสามารถคลิกใช้งานได้ที่ลิงค์เว็บไซต์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/3g4DqBd

 

อ้างอิง

https://bit.ly/3agLmhu

https://bit.ly/31IPO4R

https://bit.ly/2DQryFH

https://bit.ly/3fPei1r

https://bit.ly/2PHlZfw

https://bit.ly/2PI8rAk

https://bit.ly/3kEH6NR

https://bit.ly/33QD7HP

https://bit.ly/2PLqh5w