23 พ.ค. 2562 จากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 42 ว่า สมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (ผู้ถูกร้อง) สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (5) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์มีคําสั่งรับคําร้องไว้พิจารณา

ทั้งนี้ คำร้องระบุว่า ผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3)  

ส่วนกรณีที่ กกต. ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย ตามมาตรา 82 วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 8:1 ให้ธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนกว่าจะมีคําวินิจฉัย เนื่องจากปรากฏข้อมูลจากเอกสารประกอบคําร้องว่า ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะส่งสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ระบุวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมมีหนังสือนําส่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครในเวลาใกล้ชิดกัน ซึ่งแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในคดีนี้ตามเอกสารประกอบคําร้องไม่ปรากฏว่ามีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานสําคัญของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบ และส่งสําเนาคําร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับสําเนาคําร้อง

 

Tags: , , , , ,