ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคําร้องกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่า พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 (วิธีการคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่

พร้อมระบุว่า คดีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่จําเป็นต้องไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง แต่เพื่อประกอบการพิจารณา อาศัยอํานาจตาม พ.ร.ป.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 วรรคสาม ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดส่งสําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และ พ.ร.ป.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดส่งสําเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ยื่นต่อศาลภายในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2561

โดยประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาก็คือ มาตรา 128 ที่ได้เพิ่มข้อความเข้ามามากกว่าถ้อยคำที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเขียนไว้แต่เพียงว่า ให้คำนวณหาจำนวน “ส.ส. พึงมี” แต่ในขณะที่มาตรา 128 พ.ร.ป.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 เพิ่มเป็นคำว่า “ส.ส. พึงมีเบื้องต้น” จึงทำให้เกิดปัญหาในการคำนวณหา ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ว่าหากยึดตาม พ.ร.ป.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จะถือเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 7 ต่อ 2 ไม่รับคำร้อง กกต. จากการยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นมาตรา 91 ของ พ.ร.ป.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ว่าพรรคที่มีคะแนนเสียงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในมี ส.ส. ได้ 1 คน หากได้รับการจัดสรร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน จะชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของ กกต. ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้คำสั่งรับคำร้องนี้เป็นผลมาจากการที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคไทยรักษาชาติ และนายวิรัตน์ กัลยาศิริ ผู้สมัคร ส.ส. สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ที่ขอให้ผู้ตรวจฯ ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นนี้ โดยศาลได้กําหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม เวลา 9.30 น.

Tags: , , ,