จากบุคคลที่เคยระบุการนับถือศาสนาในบัตรประชาชนไว้ว่าเป็นลัทธิเบคอนรศ. ชนินทร์ มณีดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ .ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บอกว่า ทำบัตรประชาชนครั้งหน้าคงไม่ได้นับถือลัทธิเบคอนแล้ว เพราะภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ยึดเกณฑ์ศาสนาตามกรมการศาสนาที่ให้มีเพียง พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ฮินดู ซิกข์ การเปลี่ยนแปลงเรื่องศาสนาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กำลังบอกอะไรกับเรา 

Tags: ,