สืบเนื่องจากที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขยายเวลาการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 63 โดยจะมีมาตรการผ่อนปรนมาตรการบางประการให้แก่ผู้ประกอบกิจการต่างๆ สามารถดำเนินการได้ กรุงเทพมหานครจึงได้เสนอมาตรการผ่อนปรนการประกอบกิจการบางประเภท รวม 8 ประเภท ทั้ง ร้านอาหาร ตลาดนัด ร้านตัดผม สนามกอล์ฟ  สนามกีฬา สวนสาธารณะ ร้านตัดขนสัตว์ และคลินิก โดยต้องดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนด และทางกรุงเทพมหานครจะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.) เพื่อกำหนดวัน และให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

Tags: , ,