เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้

๑. พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
๒. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
๓. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
๔. นายกล้านรงค์ จันทิก
๕. นายกษิดิศ อาชวคุณ
๖. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
๗. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
๘. นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์
๙. นายกิตติ วะสีนนท์
๑๐. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
๑๑. นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
๑๒. นายเกียว แก้วสุทอ
๑๓. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
๑๔. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
๑๕. นายคำนูณ สิทธิสมาน
๑๖. นายจเด็จ อินสว่าง
๑๗. นายจรินทร์ จักกะพาก
๑๘. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
๑๙. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
๒๐. พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง
๒๑. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
๒๒. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
๒๓. นางจิรดา สงฆ์ประชา
๒๔. พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
๒๕. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
๒๖. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
๒๗. นายเจน นำชัยศิริ
๒๘. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
๒๙. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
๓๐. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
๓๑. นายเฉลา พวงมาลัย
๓๒. พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
๓๓. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
๓๔. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
๓๕. นายเฉลียว เกาะแก้ว
๓๖. นายชยุต สืบตระกูล
๓๗. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
๓๘. นายชลิต แก้วจินดา
๓๙. พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
๔๐. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
๔๑. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
๔๒. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
๔๓. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
๔๔. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
๔๕. พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
๔๖. พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย
๔๗. ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
๔๘. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
๔๙. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล
๕๐. พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน
๕๑. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
๕๒. นายณรงค์ รัตนานุกูล
๕๓. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
๕๔. นายณรงค์ อ่อนสอาด
๕๕. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
๕๖. พลเอก ดนัย มีชูเวท
๕๗. นางดวงพร รอดพยาธิ์
๕๘. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
๕๙. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
๖๐. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
๖๑. พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
๖๒. พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
๖๓. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
๖๔. นายตวง อันทะไชย
๖๕. พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช
๖๖. นายถนัด มานะพันธุ์นิยม
๖๗. นายถวิล เปลี่ยนศรี
๖๘. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
๖๙. พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์
๗๐. นายทรงเดช เสมอคำ
๗๑. พลเอก ทวีป เนตรนิยม
๗๒. นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
๗๓. นางทัศนา ยุวานนท์
๗๔. ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ
๗๕. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
๗๖. พลเอก ธงชัย สาระสุข
๗๗. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
๗๘. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
๗๙. นายธานี สุโชดายน
๘๐. นายธานี อ่อนละเอียด
๘๑. พลเอก ธีรเดช มีเพียร
๘๒. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
๘๓. พลเรือเอก นพดล โชคระดา
๘๔. พลเอก นพดล อินทปัญญา
๘๕. พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์
๘๖. นายนิพนธ์ นาคสมภพ
๘๗. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
๘๘. นางนิสดารก์ เวชยานนท์
๘๙. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
๙๐. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
๙๑. นายบรรชา พงศ์อายุกูล
๙๒. พลเอก บุญธรรม โอริส
๙๓. นายบุญมี สุระโคตร
๙๔. นายบุญส่ง ไข่เกษ
๙๕. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
๙๖. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
๙๗. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
๙๘. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
๙๙. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
๑๐๐. นางประภาศรี สุฉันทบุตร
๑๐๑. นายประมนต์ สุธีวงศ์
๑๐๒. นายประมาณ สว่างญาติ
๑๐๓. ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
๑๐๔. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
๑๐๕. พลเอก ประสาท สุขเกษตร
๑๐๖. นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
๑๐๗. พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
๑๐๘. พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
๑๐๙. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
๑๑๐. นายปัญญา งานเลิศ
๑๑๑. พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
๑๑๒. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
๑๑๓. นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
๑๑๔. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
๑๑๕. พลเอก โปฎก บุนนาค
๑๑๖. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
๑๑๗. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
๑๑๘. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
๑๑๙. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
๑๒๐. นายพลเดช ปิ่นประทีป
๑๒๑. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
๑๒๒. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
๑๒๓. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
๑๒๔. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ
๑๒๕. พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์
๑๒๖. นายพิศาล มาณวพัฒน์
๑๒๗. พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก
๑๒๘. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
๑๒๙. นายพีระศักดิ์ พอจิต
๑๓๐. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
๑๓๑. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
๑๓๒. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
๑๓๓. นายไพโรจน์ พ่วงทอง
๑๓๔. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
๑๓๕. นางสาวภัทรา วรามิตร
๑๓๖. นายภาณุ อุทัยรัตน์
๑๓๗. นายมณเฑียร บุญตัน
๑๓๘. พลอากาศเอก มนัส รูปขจร
๑๓๙. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
๑๔๐. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
๑๔๑. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ
๑๔๒. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
๑๔๓. พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน
๑๔๔. นายยุทธนา ทัพเจริญ
๑๔๕. นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
๑๔๖. นายระวี รุ่งเรือง
๑๔๗. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
๑๔๘. นายลักษณ์ วจนานวัช
๑๔๙. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
๑๕๐. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
๑๕๑. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
๑๕๒. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
๑๕๓. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
๑๕๔. นางวรารัตน์ อติแพทย์
๑๕๕. พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
๑๕๖. พลเอก วลิต โรจนภักดี
๑๕๗. พลเอก วสันต์ สุริยมงคล
๑๕๘. พลเอก วัฒนา สรรพานิช
๑๕๙. นายวันชัย สอนศิริ
๑๖๐. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
๑๖๑. พลเอก วิชิต ยาทิพย์
๑๖๒. นายวิทยา ผิวผ่อง
๑๖๓. พลเอก วินัย สร้างสุขดี
๑๖๔. พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
๑๖๕. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
๑๖๖. นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์
๑๖๗. นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
๑๖๘. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
๑๖๙. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
๑๗๐. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
๑๗๑. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน
๑๗๒. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน
๑๗๓. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
๑๗๔. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
๑๗๕. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
๑๗๖. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
๑๗๗. นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
๑๗๘. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
๑๗๙. พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
๑๘๐. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๑๘๑. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
๑๘๒. นายศุภชัย สมเจริญ
๑๘๓. พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
๑๘๔. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
๑๘๕. พลเอก สกล ชื่นตระกูล
๑๘๖. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
๑๘๗. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
๑๘๘. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
๑๘๙. พลเอก สนธยา ศรีเจริญ
๑๙๐. พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์
๑๙๑. นายสม จาตุศรีพิทักษ์
๑๙๒. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
๑๙๓. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
๑๙๔. นายสมชาย เสียงหลาย
๑๙๕. นายสมชาย แสวงการ
๑๙๖. นายสมชาย หาญหิรัญ
๑๙๗. นายสมเดช นิลพันธุ์
๑๙๘. พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา
๑๙๙. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
๒๐๐. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
๒๐๑. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
๒๐๒. พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข
๒๐๓. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
๒๐๔. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
๒๐๕. นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
๒๐๖. พลเอก สสิน ทองภักดี
๒๐๗. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
๒๐๘. นายสัญชัย จุลมนต์
๒๐๙. นายสาธิต เหล่าสุวรรณ
๒๑๐. นายสำราญ ครรชิต
๒๑๑. พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์
๒๑๒. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
๒๑๓. พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย
๒๑๔. นายสุชัย บุตรสาระ
๒๑๕. นายสุธี มากบุญ
๒๑๖. นางสุนี จึงวิโรจน์
๒๑๗. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
๒๑๘. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
๒๑๙. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
๒๒๐. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
๒๒๑. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
๒๒๒. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
๒๒๓. นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง
๒๒๔. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
๒๒๕. นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์
๒๒๖. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
๒๒๗. นายเสรี สุวรรณภานนท์
๒๒๘. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
๒๒๙. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
๒๓๐. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
๒๓๑. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
๒๓๒. นายอนุมัติ อาหมัด
๒๓๓. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
๒๓๔. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
๒๓๕. นางอภิรดี ตันตราภรณ์
๒๓๖. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
๒๓๗. นายอมร นิลเปรม
๒๓๘. นายออน กาจกระโทก
๒๓๙. พลเอก อักษรา เกิดผล
๒๔๐. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์
๒๔๑. พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
๒๔๒. พลโท อำพน ชูประทุม
๒๔๓. นายอำพล จินดาวัฒนะ
๒๔๔. พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต
๒๔๕. นายอุดม คชินทร
๒๔๖. นายอุดม วรัญญูรัฐ
๒๔๗. พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
๒๔๘. นายอุปกิต ปาจรียางกูร
๒๔๙. พลเอก อู้ด เบื้องบน
๒๕๐. พลตรี โอสถ ภาวิไล

สำหรับ ที่มาของ ส.ว. 250 ตำแหน่งมาจาก 3 เส้นทาง ดังนี้
1. การเลือกกันเองภายในของสาขาอาชีพ ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ คัดเลือกเบื้องต้นให้เหลือ 200 รายชื่อ ก่อนส่งชื่อให้ คสช. เคาะให้เหลือ 50 คนสุดท้าย
2. การสรรหาโดยคณะกรรมการซึ่งมีที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. อีกจำนวน 194 คน โดยคณะกรรมการสรรหาชุดนี้มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองหัวหน้า คสช. และรมต. กลาโหม เป็นประธาน
3. เป็นโดยตำแหน่ง 6 คน ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการตำรวจ และ ปลัดกระทรวงกลาโหม

Tags: , ,