ตลอดเวลาที่สนทนากับ ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มธ. และผู้เชี่ยวชาญการจัดการภัยพิบัติ เธอชี้ชวนให้เรามองเห็นถึงปัญหาการจัดการภัยพิบัติของรัฐไทยที่เลยไปไกลกว่าแค่ปัญหาระดับบุคคล หากเป็นทั้งระบบราชการของรัฐและความเคยชินของสังคมเอง

Tags: , , , ,