ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค 10 ปี และห้ามไม่ให้ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่

เมื่อเวลา 15.00 น. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เริ่มต้นอ่านคำวินิจฉัยว่า ประเพณีการปกครองของไทยนั้น พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง และมีความเป็นกลางทางการเมือง ยังไม่เคยมีกรณีที่สมาชิกราชวงศ์เข้าร่วมการลงสมัครรับเลือกตั้งอันอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง และขัดกับหลักการปกครองตามราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ทรงราชย์ แต่ไม่ทรงปกครอง

การกระทำของพรรคไทยรักษาชาติ ที่ทำเพื่อแข่งขันกับพรรคการเมืองอื่นๆ เป็นการกระทำที่ย่อมเล็งเห็นได้ว่า จะบั่นทอนการปกครองที่ถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงราชย์ แต่ไม่ทรงปกครอง ต้องเสื่อมทรามลงไป

แม้พรรคไทยรักษาชาติจะมีสิทธิเสรีภาพทางการเมือง แต่การใช้สิทธิเสรีภาพนั้นต้องไม่กระทบมาให้ย้อนหลักการ บรรทัดฐาน คุณค่าของระบอบประชาธิปไตยเอง และต้องมิใช่การใช้สิทธิและเสรีภาพที่สั่นคลอนรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

นอกจากนี้ ศาลวินิจฉัยว่า ตามมาตรา 92 วรรค 2 ของ พ.ร.ป.พรรคพรรคการเมืองนั้น หากเพียงแค่ ‘อาจเป็นปฏิปักษ์’ ก็ถือเป็นความผิดแล้วโดยมิต้องคำนึงถึงเจตนา คล้ายการพิจารณาคดีหมิ่นประมาทที่ว่า น่าจะทำให้เสียชื่อเสียง โดยยึดจากความรู้สึกของวิญญูชนก็ถือเป็นความผิดแล้ว

เช่นเดียวกัน เมื่อการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติ ทำไปโดยรู้สำนึก ว่าทูลกระหม่อมหญิงยังดำรงสถานะเป็นสมาชิกพระบรมวงศ์ชั้นสูง วิญญูชนคนทั่วไปรู้สึกได้ว่ายังคงเป็นพระบรมวงศ์ ซึ่งกลวิธีที่พรรคใช้ เป็นการกระทำที่นำมาใช้อย่างแยบยล เป็นการสุ่มเสี่ยงที่อาจบ่อนเซาะต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสถาบันกษัตริย์เองต้องอยู่เหนือการเมือง

จึงมีคำสั่งให้ยุบพรรค ตามมาตรา 92 วรรค 2 และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นเป็นเวลา 10 ปี และห้ามมิให้ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่

Tags: ,