เมื่อเวลา 22.40 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีพระราชโองการแถลงว่า แม้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะทรงกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์ไปแล้วตามกฎมณเฑียรบาล หากยังทรงสถานะและดำรงพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์

การนำสมาชิกพระราชวงศ์ชั้นสูงมาเกี่ยวข้องกับระบบการเมือง ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม จึงเป็นการที่ขัดต่อโบราณราชประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาติ จึงเป็นการกระทำที่มิบังควร ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

อนึ่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทุกฉบับรวมทั้งฉบับปัจจุบัน มีบทบัญญัติว่าด้วยพระมหากษัตริย์เป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รับรองสถานะพิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประเพณีการปกครองระอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่เหนือการเมือง อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ และผู้ใดจะละเมิด กล่าวหา ฟ้องร้องมิได้

ซึ่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าว ย่อมครอบคลุมถึงพระราชินี พระรัชทายาท พระบรมราชวงศ์ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ ดังที่ได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นตัวแทนพระองค์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกับพระองค์หรือแทนพระองค์อยู่เป็นนิจ

ดังนั้น พระราชินี รัชทายาท พระบรมราชวงศ์ ไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Tags: , , , , ,