เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าสถานการณ์ และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จำเป็นจะต้องเพิ่มเติมการกำหนดสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกัน การกาหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่
ข้อ ๒ ให้สินค้าดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าควบคุม
(1) หน้ากากอนามัย
(2) ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
(3) ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
(4) เศษกระดาษ และกระดาษท่ีนำกลับมาใช้ได้อีก

สำหรับสินค้าอย่างหน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือนั้น เป็นไปตามสถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส ที่ทำให้สินค้าเหล่านี้เป็นที่ต้องการ เริ่มมีการกักตุนและขึ้นราคา การประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมในระยะเวลา 1 ปี จึงเป็นมาตรการในการเข้ามาควบคุมราคาและการจัดจำหน่ายสินค้าของทางการ เพื่อไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้าและขึ้นราคาสินค้าในยามที่เกิดวิกฤติเช่นนี้

ในขณะที่เศษกระดาษที่ได้รับการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมด้วยนั้น เกิดจากปัญหาราคาเศษกระดาษตกต่ำจนไม่เพียงพอต่อการซื้อขาย อันเกิดจากการนำเข้าเศษกระดาษราคาถูกมากจากต่างประเทศ จนส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ของธุรกิจรีไซเคิลกระดาษภายในประเทศ
ซึ่งเมื่อสินค้าที่ได้รับการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมแล้ว คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จะมีอำนาจในการจัดการเรื่องต่างๆ เช่น การกำหนดราคาขั้นต่ำ การห้ามนำเข้า การกักตุนสินค้า หรือวิธีการขาย ฯลฯ โดยไม่ต้องรอมติครม.

อ้างอิง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/028/T_0055.PDF

ภาพ : Athit Perawongmetha/REUTERS

Tags: , , , ,