วันนี้ (15 มิถุนายน 2565) เวลา 16.20 น. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมตินัดพิจารณาว่าจะรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 หรือที่เรียกกันว่าร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่มีเนื้อหาสำคัญหลักๆ คือการเปลี่ยนข้อความในกฎหมายที่ระบุว่า ‘ชาย’ กับ ‘หญิง’ สามารถสมรสกันได้ เปลี่ยนเป็น ‘บุคคล’ กับ ‘บุคคล’ สามารถสมรสกันได้ รวมถึงการเปลี่ยนคำว่า ‘สามีและภรรยา’ ให้เหลือเพียงแค่ ‘คู่สมรส’ และกฎหมายฉบับนี้จะทำให้คู่สมรสทุกคู่มีสิทธิ์ขอรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมร่วมกันได้ ฯลฯ

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งหมด 406 ท่าน มติที่ประชุมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่พรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอ ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ แบ่งเป็น

เห็นด้วย 212 เสียง

ไม่เห็นด้วย 180 เสียง

งดออกเสียง 12 เสียง

ไม่ลงคะแนนเสียง 4 เสียง

ผลลงมติร่างฯ ที่ 2 หรือร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 403 ท่าน ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ แบ่งเป็น

เห็นด้วย 229 เสียง

ไม่เห็นด้วย 167 เสียง

งดออกเสียง 6 เสียง

ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง

ผลลงมติร่างฯ ที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 406 ท่าน ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ แบ่งเป็น

เห็นด้วย 230 เสียง

ไม่เห็นด้วย 169 เสียง

งดออกเสียง 7 เสียง

ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

ส่วนผลลงมติร่างฯ ที่ 4 ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่ อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ และคณะ เป็นผู้เสนอ มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 406 ท่าน ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ แบ่งเป็น

เห็นด้วย 251 เสียง

ไม่เห็นด้วย 124 เสียง

งดออกเสียง 30 เสียง

ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา วิปรัฐบาลเพิ่งประกาศว่าจะ ‘คว่ำ’ ร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมของพรรคก้าวไกล และรับร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตของรัฐบาลแทน แต่ปรากฏว่ามีเสียงของฝ่ายรัฐบาลได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติของพรรคก้าวไกลด้วย ทำให้ได้เสียงถึง 212 เสียง

Tags: , , , ,