เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลเริ่มต้น 10 โครงการ โดยหนึ่งในโครงการ คือการปลูกต้นไม้ 72 ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โครงการดังกล่าวเป็นเรื่อง ‘จิตอาสา’ ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกป่า บำรุงต้นไม้ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาพันธุ์กล้าไม้ และรวบรวมข้อมูลการปลูกต้นไม้ของทุกหน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคล และใช้ประกอบการดูแลรักษาต่อไป

สำหรับการบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม เป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะอากาศเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันได้อีกด้วย

ทั้งนี้ กล้าไม้ในโครงการเป็นกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สัก มะค่าโมง พะยูง แดง ยางนา และประดูป่า โดยประชาชนรับกล้าไม้ฟรีได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ 139 หน่วยงานทั่วประเทศ สามารถลงทะเบียนปลูกต้นไม้ได้ผ่านเว็บไซต์ 72m.forest.go.th โดยหลังรับกล้าไม้สามารถลงทะเบียนบันทึกการปลูกกล้าไม้ของตนเองและของหน่วยงาน เพื่อรวบรวมสถิติการปลูกต้นไม้ให้เป็นไปตามโครงการ 72 ล้านต้นต่อไป

ขณะเดียวกัน โครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยโครงการอื่นๆ ได้แก่ การยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอน และ Pocket Park 72 แห่ง, โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง 72 แห่ง, โครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข, โครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน, โครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ 72 แห่ง, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย, โครงการบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี, โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด และโครงการหลอมรวมใจ มอบน้ำใสให้โรงเรียน

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอเชิญชวนภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของปวงชนชาวไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้มีความยั่งยืนต่อไป

จากนั้น นายกรัฐมนตรีมอบต้นกล้า ‘ต้นรวงผึ้ง’ รวม 26 ต้น ให้แก่ผู้แทนกระทรวง ผู้แทนเหล่าทัพ และกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธนิทรรศการโครงการ

Tags: , , ,