วันนี้ (18 กันยายน 2566) ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติไม่เห็นชอบกับที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมของวุฒิสภาที่ให้ ‘ว่ากล่าวตักเตือน’ กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว.สัดส่วนจากจังหวัดพิจิตร หลังถูกร้องเรียนเรื่องการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลกรณีเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่วัดบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขัดขวางไม่ให้เจ้าอาวาสเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณวัด โดยมีคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งทำให้ ‘กิตติศักดิ์’ ไม่ผิด จริยธรรมและไม่เข้าข่ายต้องว่ากล่าวตักเตือน

กรณีนี้ คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาที่มี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมและให้ว่ากล่าวตักเตือน โดยตามขั้นตอน ส.ว. ต้องลงนามว่า เห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมการหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ผลการลงคะแนน ที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมของวุฒิสภา 93 คะแนน ไม่เห็นชอบ 33 คะแนน ไม่ออกเสียง 37 คะแนน ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงที่เห็นชอบกับคณะกรรมการจริยธรรมไม่ถึงกึ่งหนึ่ง คือไม่ถึง 124 เสียง จึงเห็นว่ากิตติศักดิ์มิได้กระทำการอันอาจทำให้บุคคลอื่นเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ หรือให้ความเห็นในลักษณะใส่ร้ายบุคคลอื่น

ทั้งนี้ รายงานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาเสียงข้างมากเห็นว่า กรณีตามเรื่องร้องเรียนดังกล่าว มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ ส.ว.และกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 เป็นการกระทำอันอาจทำให้บุคคลอื่นเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ หรือให้ความเห็นในลักษณะการใส่ร้ายบุคคลอื่น หรือนำเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายหรือแสดงความเห็นในการประชุม ตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของ ส.ว.และกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ข้อ 31 และข้อ 36 (1) และให้วุฒิสภามีมติ ‘ว่ากล่าวตักเตือน’

สำหรับเรื่องความขัดแย้งที่วัดบางคลาน กิติตศักดิ์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาว่า เกี่ยวข้องกับกรณีกลุ่มชายฉกรรจ์เข้าไปทำร้ายพระ ชาวบ้าน และไวยาวัจกร ที่วัดบางคลาน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 และเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เพิ่งปรากฏคลิปวิดีโอเจ้าอาวาสวัดบางคลานปะทะคารมกับกิตติศักดิ์ โดยกิตติศักดิ์ขวางไม่ให้เจ้าอาวาสเข้าไปภายในวัด

Tags: