วันนี้ (22 มีนาคม 2565) ชาวเกษตรกรที่มาปักหลักชุมนุมในกรุงเทพมหานครจะรอฟังผลบริเวณหน้ากระทรวงการคลัง โดยในวันนี้เรื่องราวและข้อเรียกร้องของพวกเขาจะได้ผ่านเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กับการยื่นข้อเสนอการแก้ปัญหาหนี้สินทางการเกษตร กองทุนฟื้นฟู ลูกหนี้ธนาคารรัฐ 4 แห่ง หรือไม่ ท่ามกลางฝนตกหนักในช่วงเช้า โดยข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมมีสามข้อด้วยกัน ได้แก่

1. ขอให้สถาบันการเงินเจ้าหนี้ ชะลอการฟ้องบังคับคดี ยึดทรัพย์ ขายทอดตลาด ทรัพย์สินของสมาชิก เร่งดำเนินการโอนหนี้สิน เข้าสู่กระบวนการการจัดการหนี้สินของสมาชิก เร่งดำเนินการโอนหนี้สิน เข้าสู่กระบวนการการจัดการหนี้สินของสำนักกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) พร้อมกับขยายเพดานวงเงินการซื้อหนี้สินทรัพย์รอการขาย (NPA) จาก 2.5 ล้านบาท ขยายเป็น 5 ล้านบาท และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ให้ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี

2. ขอให้ลดหนี้ ปลดหนี้ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กรณีที่ตาย พิการ ทุพพลภาพ ชราภาพ เจ็บป่วยเป็นโรค ให้เหลือไม่เกิน 25% ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

3. ขอให้ตรวจสอบปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน พร้อมกับปฏิรูปการบริหารงานของสำนักกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ให้มีการขึ้นราคาพืชผลการเกษตรที่ในปัจจุบันถูกลง สวนทางกับราคาปุ๋ยและน้ำมันที่แพงขึ้นเรื่อยๆ

เวลาประมาณ 10.00 น. ผู้ชุมนุมบางส่วนประกาศว่า หากข้อเรียกร้องของพวกเขาไม่ถูกยื่นเข้า ครม. กลุ่มชาวนาจะประท้วงด้วยวิธีการโกนหัวและอดอาหาร จนกว่ารัฐบาลจะฟังเสียงทุกข์ยากของผู้ประกอบอาชีพเกษตร

ในช่วงบ่าย ที่ประชุม ครม. มีมติให้เจ้าหนี้ 4 ธนาคารรัฐ ตัดดอกเบี้ยค้างชำระของเกษรกร และลดเงินต้นคงค้างให้เหลือแค่ 50% โดย ครม. ให้ทั้ง สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และเจ้าหนี้ 4 ธนาคารรัฐ ไปทำข้อตกลงร่วมกันและนำเรื่องเข้า ครม. ในครั้งต่อไป แต่ผู้ชุมนุมยังคงยืนยันจะปักหลักต่อไป จนกว่าจะได้รับทราบถึงวิธีการชำระหนี้ที่มีความชัดเจนมากขึ้น

 

Tags: , , ,