วันนี้ (4 กรกฎาคม 2567) ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วย พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดห้องอัมรินทร์เพื่อต้อนรับ ดาเมน ฮิคกี้ (Damain Hickey) ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Director, Southeast Asia) จาก Tony Blair Institute for Global Change (TBI) เพื่อหารือแนวทางดำเนินความร่วมมือพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

จากจำนวนประชากรในกรุงเทพฯ ที่มีมากกว่า 10 ล้านคน ทำให้มีการใช้ทรัพยากรเพิ่มสูงขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก กทม.จึงให้ความสำคัญในการดำเนินการด้านภูมิอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น ได้แก่

  1. ดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564–2573
  2. ดำเนินงานผ่านนโยบายคาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero)

และทาง กทม.ได้กำหนดทิศทางและเป้าหมาย เพื่อให้หน่วยงานภายใต้สังกัดบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2569 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2573 

โดยการหารือในวันนี้ทาง กทม. และ TBI มีความเห็นร่วมกันให้มีการตั้งคณะทำงานเล็กๆ ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในประเด็นที่สนใจร่วมกัน และผลักดันกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

สำหรับ Tony Blair Institute for Global Change (TBI) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สนับสนุนผู้นำประเทศและผู้นำเมืองทั่วโลกในด้านกลยุทธ์ นโยบาย และการปฏิบัติจริง รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายในการปฏิรูปที่เร่งด่วนของประเทศต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์และความปลอดภัย การเมืองและการปกครอง บริการสาธารณะ และเทคโนโลยีและดิจิทัล

Tags: , , , ,