นับตั้งแต่คนเราลืมตาดูโลกถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต ล้วนผูกพันกับสถานที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าโรงพยาบาลอย่างเลี่ยงไม่ได้ วินาทีแห่งความเป็นความตายของผู้คนเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเชื่อว่าลึกๆ ทุกคนต่างเฝ้าฝันถึงการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ การรักษาพยาบาลที่เข้าถึงได้รวดเร็ว สะดวก รวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ สิ่งเหล่านี้เป็นความต้องการพื้นฐานสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่ายามเจ็บป่วย หรือสบายดี

สำหรับโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554  ตั้งอยู่บนพื้นที่ 319 ไร่ ในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ฝั่งตะวันออกแถบปริมณฑลของกรุงเทพฯ นอกจากจะเป็นโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพมากที่สุด ที่จะให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดฝั่งตะวันออกของประเทศ เช่น ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว ซึ่งเป็นย่านอุตสาหกรรมที่มีความหนาแน่นของประชากรและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง โดยตั้งเป้าว่า นอกจากจะรักษาผู้ป่วยได้ปีละ 1.2 ล้านคน มีเตียงรองรับผู้ป่วยในจำนวนมากถึง 550 เตียงแล้ว ยังดำเนินการในรูปแบบของโรงเรียนแพทย์และสถานที่วิจัย  คาดว่าแต่ละปีสามารถบัณฑิตแพทย์ปีละ 212 คน บัณฑิตพยาบาลปีละ 250 คน บัณฑิตวิทยาศาสตร์สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายปีละ 50 คน

ขยายบริการสาธารณสุขออกรอบนอกกรุงเทพฯ

พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ บอกกับเราว่า “ทุกวันนี้อัตราส่วนแพทย์ต่อคนไข้ในประเทศไทยมีไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยที่ไม่มีโอกาส ต้องเสียชีวิตเพราะได้รับการรักษาไม่ทันเวลา ยังเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละวันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดี (พระราม 6) ไม่ต่ำกว่าวันละ 5,000 ราย หรือไม่น้อยกว่าสองล้านคนต่อปี ดังนั้นการจัดสร้างโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์จะสามารถลดความแออัดของผู้ป่วยที่ต้องเดินทางเข้ามารักษาตัวในเมือง ด้วยการขยายโรงพยาบาลรัฐที่มีศักยภาพสูงไปสู่รอบนอกกรุงเทพฯ เพื่อให้คนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น” พรรณสิรีกล่าว

ปัจจุบันนี้ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพันธกิจหลักในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในด้านต่าง ๆ อยู่ระหว่างการระดมทุนเพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่และโรงเรียนแพทย์ในเขต ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ขณะนี้การดำเนินงานก่อสร้างในส่วนอาคารโรงพยาบาลได้แล้วเสร็จไปกว่า 98 เปอร์เซ็นต์ ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้นกว่า 15,000 ล้านบาท แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล รวมทั้งเงินบริจาคผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นจำนวนมาก แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีเทคโนโลยีทางการรักษาอันทันสมัยและมีราคาสูง ให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่จะเข้ามารับบริการรักษาพยาบาลจำนวนมากได้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดการระดมทุนเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในส่วนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มีความพร้อมในการรองรับและให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพสูงสุด

เป็นส่วนหนึ่งเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ในฐานะศูนย์กลางการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ระดมทุนเพื่อก่อสร้างโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์มาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการระดมทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางแพทย์อีกกว่า 2,000 ล้านบาท จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการฯ เพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วย เพราะไม่มีการให้ใด ..ที่ยิ่งใหญ่ เท่ากับการให้ชีวิต

Fact Box:

บริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ที่:

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-3-05216-3
  • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาธิบดี)

เลขที่บัญชี 090-3-50015-5

สนใจเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ramafoundation.or.th หรือ โทร. 02 201 1111

Tags: , , , , ,