24 มีนาคม นี้ นอกจากเราต้องจดจำชื่อหรือสัญลักษณ์พรรค หรือเบอร์ของผู้ลงสมัครฯ ที่ถูกใจแล้ว ยังมีพฤติกรรมที่ไม่ควรทำ เพราะอาจต้องเจอโทษทั้งจำทั้งปรับ

 1. ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว > จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 2. ใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้ง ไปหย่อนกล่องเลือกตั้ง > โทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี หรือปรับ 20,000 – 200,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี
 3. นำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง > โทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
 4. จงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตไว้ที่บัตรเลือกตั้ง > โทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
 5. สวมสิทธิ์ แอบลงชื่อแทนคนอื่น หรือเอาบัตรของคนอื่นมาลงคะแนน > โทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
 6. ขัดขวางไม่ให้คนไปเลือกตั้ง > โทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
 7. โชว์บัตรของตัวเองที่ลงคะแนนแล้วให้คนอื่นดู > จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000บาท
 8. รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน > โทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
 9. ทำบัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหาย > โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
 10. ขายเหล้าในเขตเลือกตั้ง > จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 11. พนันผลเลือกตั้ง > โทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่นพนัน

24 มีนาคม 2562 ใช้หนึ่งกากบาทให้คุ้มค่าที่สุด

ตรวจเช็คหมายเลขของพรรคการเมืองที่เขตบ้านเราได้ทาง https://vote62.com

 

Tags: ,