ในการชุมนุมวาติกันเป็นเวลาสามสัปดาห์หรือที่เรียกว่าสังฆมณฑล อันเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ที่มีการนำเสนอขึ้นในที่ประชุมซึ่งมีบิชอปกว่า 180 องค์เป็นผู้ลงมติ นครวาติกัน หนึ่งในวาระการพิจารณาพิเศษในครั้งนี้ก็คือบิชอปในภูมิภาคอเมริกาใต้แถบแอมะซอนได้เสนอให้มีการพิจารณาให้ผู้ชายที่แต่งงานแล้วสามารถเป็นนักบวชได้ 

อันมาจากปัญหาการขาดแคลนนักบวชในพื้นที่ที่ห่างไกลในแถบแอมะซอน ซึ่งประชาชนในหมู่บ้านที่ห่างไกลในแถบภูมิภาคนั้น จำนวนกว่า 85% ไม่สามารถไปร่วมพิธีทางศาสนาได้ทุกสัปดาห์ และกว่าที่นักบวชจะเดินทางไปยังหมู่บ้านต่างๆ เพื่อประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณได้ก็กินเวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีเลยทีเดียว 

โดยในการลงคะแนนเสียงในประเด็นนี้มีบิชอปในการประชุมลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นจำนวน 128 องค์ ไม่เป็นด้วย 41 องค์ สำหรับข้อเสนอที่เกิดขึ้นและมีการลงคะแนนเสียงโหวตจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยจะมีการประกาศภายหลังจากจบการประชุมนี้ แต่ถึงอย่างนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ได้ออกมากล่าวแก่ชาวคาทอลิกว่าจงเปิดรับหนทางใหม่ๆ สำหรับการประกาศข่าวอันประเสริฐในครั้งนี้

การให้ชายที่แต่งงานแล้วเป็นนักบวชได้ แม้จะดูเหมือนเป็นการละเมิดกฎของคาทอลิกที่นักบวชนั้นจะต้องเป็นชายที่ครองพรหมจรรย์ (หากเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน แต่ยังไม่แต่งงานต้องได้รับการปรึกษาก่อน และหากมีภรรยาและบุตรโดยไม่ได้แต่งงานก็ต้องได้รับอนุญาตจากภรรยาและบุตรก่อนด้วย) ไม่ผ่านการแต่งงาน แต่เมื่อพิจารณาในประวัติศาสตร์จะเห็นว่าเคยมีชายที่ผ่านการแต่งงานแล้วมาเป็นนักบวช หรือแม้กระทั่งโป๊ปคนแรกอย่างนักบุญเปโตร ซึ่งได้รับการเลือกจากพระเยซูก็เป็นชายที่แต่งงานแล้ว 

หรือแม้แต่นักบวชจากนิกายแองกลิคันแม้จะแต่งงานแ้ลว แต่เมื่อมาเข้าร่วมนิกายคาทอลิกก็จะได้รับการยกเว้น และไม่นานมานี้วาติกันยังมีการอนุญาตให้ชายที่แต่งงานแล้วสามารถเป็นนักบวชได้ในโบสถ์ Eastern Catholic Churches (ฝั่งตะวันออกของอาณาจักรโรมันตั้งแต่อิยิปต์ ยูเครน ไปจนถึงอินเดีย) และมีการนำเสนอถึงเหตุผลในการปรับตัวของกฎข้อบังคับทางศาสนาให้เป็นไปตามยุคสมัยและเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตามจริง 

ไม่เพียงแค่ประเด็นนี้เท่านั้นที่มีการพิจารณา ยังมีการพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ของนักบวชหญิงอีกด้วย โดยเฉพาะในแถบประเทศกลุ่มแอมะซอนที่นักบวชหญิงมักจะเป็นผู้นำชุมชนชาวคาทอลิก ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเพียงสังฆานุกร (Deacon) อันเป็นตำแหน่งที่ต่ำกว่านักบวชชายในโบสถ์ ว่าจะอนุญาตให้สังฆานุกรหญิงนั้นสามารถประกอบพิธีแต่งงาน พิธีศีลจุ่ม แต่ไม่รวมถึงพิธีมิสซาได้หรือไม่ แม้ประเด็นนี้จะไม่ได้รับความเห็นชอบมากนัก แต่ก็จะมีการนำเรื่องนี้ปรึกษากับสมเด็จพระสันตะปาปาต่อไป

อ้างอิง

https://abcnews.go.com/International/wireStory/call-married-priests-pope-bishops-66561394

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50197296

https://time.com/5711655/pope-francis-married-priests/

าพ : Remo Casilli/REUTERS

Tags: , ,