หลายครั้งที่เรามักถามว่า “เรียนต่อแล้วได้อะไร?” “ทุนนี้จะให้อะไรกับเรา” หาก ศาสตราจารย์ ดร. พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับทุนวิจัย Marie Curie International Incoming Fellowship (IIF) ในประเทศออสเตรียจะมาเล่าให้ฟังถึงความตั้งใจของเธอตั้งแต่ก่อนสมัคร ระหว่างได้รับทุน และหวังได้รับทุน เพื่อมุ่งมั่นสร้างประโยชน์แก่โลกใบนี้ผ่านงานวิจัยสาขาโซลาร์เซลล์ของเธอที่จะทำให้ผู้กำลังสนใจศึกษาต่อได้ทบทวนตัวเองว่า เราต้องการสร้างประโยชน์อะไรจากโอกาสที่ได้รับ

Tags: , ,