วันนี้ (21 ..) เวลา 12.00 . ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย คดีที่นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ยื่นคำร้อง โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง ต่อพรรคอนาคตใหม่ว่ามีแนวคิดและเจตนาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตาม ...พรรคการเมือง 2560 มาตรา 92 (1) รวมทั้งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และกรรมการบริหารพรรค

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติ เห็นว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 4 ทั้งประเด็นข้อบังคับพรรค หรือประเด็นการกระทำของผู้ถูกร้อง ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นการล้มล้างสถาบันการปกครอง จึงให้ยกคำร้อง

โดยในประเด็นข้อบังคับพรรคนั้น ศาลกล่าวว่า ข้อความที่ว่าหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไม่ถือเป็นการล้มล้างการปกครองแต่อย่างใด แต่หากทำให้เกิดความคลุมเครือ ขอให้พิจารณาเปลี่ยนให้ชัดเจนต่อไป ในส่วนของประเด็นเรื่องการกระทำที่จะทำใ้ห้เกิดการล้มล้างการปกครองนั้น ศาลกล่าวว่าจะต้องมีความชัดเจนและกำลังกระทำอยู่ แต่การกระทำของผู้ถูกร้องนั้นไม่ถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการนำเสนอข่าวในโลกโซเชียลมีเดีย

โดยคดีนี้นายณฐพร โตประยูร เป็นผู้ยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 15 .. 2562 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 19 .. 2562 โดยใช้หลักฐานกล่าวอ้างว่า ข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ที่ไม่ยอมใช้คำว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ใช้คำว่าประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

รวมถึงนโยบายพรรคที่จะให้ประเทศไทยลงนามสัตยาบันเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งไม่ยกเว้นสถานะประมุขของรัฐในการพิจารณาคดีของศาลระหว่างประเทศ 

และตราสัญลักษณ์พรรคที่มีความคล้ายกับสมาคมอิลลูมิเนติ องค์กรลึกลับในทฤษฎีสมคบคิดที่มีแนวคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นเหตุให้คดีนี้ถูกเรียกว่าคดีอิลลูมิเนติรวมไปถึงคำให้สัมภาษณ์ การปราศัย และการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค และปิยบุตร แสงกนกกุล มาประกอบอีกด้วย

นอกจากนี้พรรคอนาคตใหม่ยังมีอีกหนึ่งที่คดีที่จะมีคำพิพากษาในวันที่ 20 ..นี้ เวลา 10.00 น อีกด้วย จากกรณีที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาท อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 72 ...ว่าด้วยพรรคการเมือง ..2560 ซึ่งจะมีความผิดมาตรา 92 (3) เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการ (ตามมาตรา 72) ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเท่ากับว่าคดีเงินกู้ 191.2 ล้านนั้นอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่ก็ได้

Tags: ,