วันนี้ (27 พย.) เวลา 15.20 น. ที่กระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย แถลงผลการประชุมคณะกรรมการเรื่องการแบนสารเคมีทางการเกษตรสามรายการ ได้แก่ พาราควอต,ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ที่จะมีผลการบังคับใช้กฎหมายยกเลิกในวันที่ 1 ธ.ค. นี้ โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน จากคณะกรรมการทั้งหมด 29 คน  ผลการประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

1.ให้ออกประกาศกำหนดวัตถุอันตราย พาราควอต และคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้กำหนดระยะเวลาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำหรับวัตถุอันตรายไกลโฟเซตให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคณะวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

2. มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมสำหรับวัตถุอันตรายพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส รวมถึงมาตรการในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และให้นำเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาภายในระยะเวลา 4 เดือน

การประชุมในวันนี้ถือเป็นการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรก โดยมติของการประชุมเป็นไปตามการให้ความคิดเห็นของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกรรมการวัตถุอันตราย ที่เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนมติเกี่ยวกับรายชื่อวัตถุอันตราย และระยะเวลาในการบังคับใช้ 

ซึ่งต้องคำนึงประเด็นเรื่อง การจัดการสารที่คงค้าง ซึ่งมีจำนวน 23,000 ตัน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และบางส่วนไม่สามารถผลักดันให้ส่งกลับไปได้ ผลกระทบที่จะเกิดต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ ซึ่งอาจจะไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรได้ เนื่องจากอาจมีสารตกค้างอยู่ในผลผลิตดังกล่าว และในประเด็นนี้ยังไม่มีมาตรการในการบริหารจัดการรวมไปถึงผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย 

นอกจากนี้ขณะที่มีการประชุมอยู่นั้น มีกลุ่มผู้สนับสนุนการใช้สารเคมีทั้งสามชนิดมารวมตัวกันเพื่อฟังผล และเมื่อทราบผลแล้วตัวแทนกลุ่มกล่าวว่า ถึงจะเลื่อนการห้ามใช้ออกไปหกเดือนแต่อ ย่างไรก็ต้องแบนอยู่ดี ซึ่งจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องต้นทุนด้านแรงงานที่สูงขึ้น ในขณะที่ราคาพืชผลการเกษตรนั้นกลับตกต่ำลง ซึ่งหลังจากนี้ทางกลุ่มจะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ระงับมติดังกล่าว

Tags: , , ,