นักระบาดวิทยาด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาสเซลท์ เบลเยียม เผยผลการวิจัยที่ศึกษาข้อมูลเด็กอายุระหว่าง 10-15 ปีมากกว่า 600 คนในเมืองหนึ่งของเบลเยียมพบว่า พื้นที่สีเขียวสัมพันธ์กับความฉลาดและพฤติกรรมของเด็ก การมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 3.3% ในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรรอบบ้านจะเพิ่มไอคิว 2.6% ของเด็กทั้งหมด 

ขณะที่ค่าเฉลี่ยไอคิวของเด็กกลุ่มนี้อยู่ที่ 105 แต่นักวิจัยพบว่า 4% ของเด็กที่มีไอคิวต่ำกว่า 80 เติบโตในย่านที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยกว่า ขณะที่ไม่มีเด็กที่อยู่ในพื้นที่ที่มีต้นไม้มากกว่ามีไอคิวต่ำเท่านี้เลย  ทิม นอว์รอต ศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ผลการวิเคราะห์นี้เป็นหนึ่งในหลักฐานที่บ่งชี้ว่าพื้นที่สีเขียวที่มีต้นไม้รอบๆ สัมพันธ์กับการรับรู้ของเรา เช่น ทักษะในการจดจำและความตั้งใจ

ก่อนหน้านี้เคยมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวต่อพัฒนาการด้านการรับรู้ของเด็กแล้ว แต่ในงานวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร Plos Medicine  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาเรื่องไอคิวโดยตรง ทั้งนี้  แม้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ชัดเจน แต่อาจจะเกี่ยวข้องกับระดับของความเครียดที่น้อยกว่า ได้เล่นหรือมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่า หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เงียบกว่า ไม่ว่าจะเป็นย่านคนรวยหรือยากจนก็ออกมาแบบเดียวกัน 

นักวิจัยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม วัดระดับความเขียวของย่านต่างๆ จากสวนสาธารณะ สวน ถนนที่มีต้นไม้ และพืชพันธุ์ต่างๆ  และวัดไอคิวโดยใช้แบบทดสอบสติปัญญาสำหรับเด็กของเวคส์เลอร์  (WISC-R) ส่วนการวัดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเช่น สมาธิต่ำ และก้าวร้าว โดยใช้แบบวัดพฤติกรรมเด็กหรือ Child Behavior Checklist (CBCL) ของ Achenbach ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 46 

งานวิจัยนี้พบว่า พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นทุก 3% ลดต่อคะแนนพฤติกรรมที่เป็นปัญหาลงไป 2% เช่นเดียวกับการศึกษาก่อนหน้านี้ นอว์รอตกล่าวว่า จากผลงานวิจัยนี้ นักผังเมืองควรจะให้ความสำคัญกับการลงทุนสร้างพื้นที่สีเขียว เพราะว่ามันมีคุณค่าต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ได้เต็มที่

อย่างไรก็ตาม นอว์รอตระบุว่า  ผลการศึกษานี้ไม่สามารถใช้อธิบายกับพื้นที่ชานเมืองหรือชนบทได้ในลักษณะเดียวกันได้

ที่มา:

https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/24/children-raised-greener-areas-higher-iq-study

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003213#sec014

http://www.flanderstoday.eu/greener-cities-mean-smarter-kids-finds-study

ภาพ: REUTERS/Henry Nicholls