15 สิงหาคม 2562 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา กลุ่มประชาชนรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญ นำโดย นายเอกชัย หงส์กังวาน และ นายอนุรักษ์ เจนตวณิชย์ เดินทางมาที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อยื่นหนังสือแก่สำนักเลขาธิการรัฐสภา เพื่อเสนอให้ยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และเปลี่ยนมาใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แทน โดยให้เหตุผลว่า รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาล คสช. ซึ่งขณะนั้นมีการออกกฎหมายควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน อาทิ คำสั่ง คสช. ที่ 3/2558 พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

นายเอกชัย หงส์กังวาน กล่าวว่า แม้พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 มาตรา 256(1) ระบุให้ประชาชน 50,000 รายชื่อสามารถลงชื่อเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ แต่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ทำให้การแก้ไขในเชิงปฏิบัติเป็นไปได้ยาก เนื่องจากในเบื้องต้นต้องมีผู้เริ่มเสนอกฎหมายไม่น้อยกว่า 20 ชื่อ เสนอร่างแก้ไขต่อประธานรัฐสภา จากนั้นต้องรอการอนุมัติ ทั้งยังต้องใช้เสียง ส.ส. และ ส.ว. รวมกันเกินกึ่งหนึ่ง เท่ากับต้องอาศัยเสียงของ ส.ว. ถึง 84 คน จึงมองว่าเป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงอยากเสนอให้ยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญ 2560 และเปลี่ยนมาใช้รัฐธรรมนูญ 2540 แทน และยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ก่อนใช้มาตรา 313 ของรัฐธรรมนูญ 2540 ที่ต้องการเสียงของทั้งสภาเพียงครึ่งเดียว ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งน่าจะทำได้ง่ายกว่า

ด้านนายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย หนึ่งในเจ็ดพรรคฝ่ายค้าน กล่าวว่า เห็นด้วยกับการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญตามแนวทางนี้ เพราะการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกเริ่ม ทั้งการเลือกนายกรัฐมนตรียังอาศัยคะแนนเสียงจาก ส.ว.ร่วมโหวต ซึ่งไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน กลายเป็นว่าพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่ากลับได้จัดตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ถ้ายกเลิกรัฐธรรมนูญและจัดเลือกตั้งใหม่ได้ก็น่าจะดี ทั้งนี้ เชื่อว่าเสียงประชาชนและ ส.ส. รวบรวมได้ไม่ยาก แต่เสียงของ ส.ว. 84 คน น่าจะยาก รวมถึงรัฐบาลน่าจะสังเกตเห็นแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้รัฐบาลอ่อนแอและไม่เป็นปึกแผ่น

 

 

Tags: , ,