วลีฮิตอย่าง “คนไทยตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลก” หรือแฮชแท็กยอดนิยมในแอปพลิเคชัน TikToK ได้ช่วยตีแผ่และยืนยันว่าเวลาคนไทยลงมือทำอะไรสักอย่างมักไม่แพ้ชาติไหนในโลก เช่นเดียวกับพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2565 ที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็น ‘วันนวัตกรรมแห่งชาติ’ ก็ได้แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมของคนไทยไปได้ไกลกว่าที่คิด

ผลงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ NIA จัดประกวด มีลักษณะเด่นคือเป็นนวัตกรรมที่มีความหลากหลายและสามารถเชื่อมโยงได้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี รวมไปถึงภาคประชาชนและสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในความพยายามผลักดันการใช้นวัตกรรมในทุกระดับผ่านการเปิดกว้างให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ โดยเปิดรับทุกระดับตั้งแต่นักศึกษา นักออกแบบ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ชุมชน ไปจนถึงระดับองค์กร ทุกคน ทุกหน่วยงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน จึงทำให้การประกาศผลงานนวัตกรรมแห่งชาติเต็มไปด้วยความน่าสนใจในวัตกรรมใหม่ๆ ที่คนไทยสรรค์สร้าง

นอกจากนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ ‘พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย’ ซึ่งปีนี้มีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 821 ผลงาน และได้รับรางวัลจำนวน 52 ผลงาน

“NIA ในฐานะ ‘ผู้อำนวยความสะดวกทางนวัตกรรม (Focal Facilitator)’ มุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น ‘ประเทศแห่งนวัตกรรม’ ที่พร้อมเติบโตและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายในการนำประเทศไทยก้าวสู่ท็อป 30 ของดัชนีนวัตกรรมโลก หรือ GII ภายในปี 2573 และการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มจำนวนธุรกิจฐานนวัตกรรม เพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจของประเทศไปสู่ประเทศที่แข่งขันด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้ รวมถึงเร่งส่งเสริมและสนับสนุนพลังของความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรม หรือ Soft Power ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อผลักดันการสร้างอัตลักษณ์และภาพจำนวัตกรรมไทยไปสู่สากล

“ตลอดระยะเวลา 18 ปีของการจัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ นวัตกรรมของคนไทยไปได้ไกลว่าที่คิด เห็นได้จากผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดมีความโดดเด่นและน่าสนใจในหลากหลายมิติ และ NIA เชื่อมั่นว่า การจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่สร้างความตระหนักและเปิดมุมมองใหม่ให้คนไทยได้รับรู้และภาคภูมิใจในนวัตกรรมไทย พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการคิดค้น พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นเวทีในการสื่อสารและสร้างการรับรู้ถึงพลังในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรมจากทุกภาคส่วน” ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าว

ภายในงานเต็มไปด้วยผลงานที่น่าสนใจ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัลดังนี้

1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร และด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด 504 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัลรวม 44 ผลงาน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้มีความโดดเด่นในหลากหลายมิติ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง

2. รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย โดย NIA ร่วมจัดกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับเยาวชนในการพัฒนาผลงานให้สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 ระดับการแข่งขัน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. และระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด 317 ผลงาน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2565

1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ

– รางวัลชนะเลิศประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่ ผลงานบริการคลังสินค้าออนไลน์เพื่อพ่อค้าแม่ค้า โดย บริษัท อี-เอ็มพาวเวอร์เมนท์ จำกัด

– รางวัลชนะเลิศประเภทวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย ได้แก่ ผลงานทรายแมวมันสำปะหลัง โดย บริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด

2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

– รางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ผลงานถุงมือพาร์กินสัน โดย บริษัท ฮิวแมนมูฟเมนท์ จํากัด

– รางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผลงานเทคโนโลยีการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– รางวัลชนะเลิศประเภทองค์กรเพื่อสังคมและชุมชน ได้แก่ ผลงานนอนนอน โดย บริษัท เซอร์คิวลาร์ริตี จำกัด

3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

– รางวัลชนะเลิศประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลงานเต่าบินโรโบติกบาริสต้า โดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

– รางวัลชนะเลิศประเภทการออกแบบบริการ ได้แก่ ผลงานระบบโทรเวชกรรมวชิรพยาบาล โดย แอปพลิเคชันวชิระแอทโฮม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร

– รางวัลชนะเลิศประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร ได้แก่ ผลงานโครงการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ โดย สมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยี

– รางวัลประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม ระดับบุคคลธรรมดา ได้แก่ ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์

– รางวัลประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม ระดับนิติบุคคลได้แก่ บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

5. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

– รางวัลดีเด่นประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

– รางวัลดีเด่นประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดกลาง ได้แก่ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด

6. รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

– รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. ได้แก่ ผลงาน O-RA ผู้ช่วยป้องกันและฟื้นฟูข้อเสื่อม โดย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Tags: , , ,