“เหล่านี้คือยุทโธปกรณ์ที่กองทัพไทยส่งมาช่วยเรารบครับ”

Tags: