ช่วงบ่ายวันที่ 9 เมษายน กรุงเทพมหานครประกาศว่าจะมีการออกคำสั่งให้ร้านค้าทุกร้านงดขายสุราในวันที่ 10 – 20 เม.ย. นี้

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร ระบุรายละเอียดว่า ร้านประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภท 2 ที่ได้รับการอนุญาตให้จำหน่ายสุราตามพรบ.ภาษีสรรพสามิต ให้งดจำหน่ายสุราตามระยะเวลาที่กำหนด

รายชื่อจังหวัดอื่นๆ ที่การสั่งห้ามจำหน่ายสุรา (ณ วันที่ 9 เมษายน) ได้แก่

สกลนคร 31 มี.ค.-16 เม.ย.
เชียงใหม่ 10-20 เม.ย.
ระยอง 3-15 เม.ย.
บุรีรัมย์ 2-30 เม.ย.
มุกดาหาร 6-30 เม.ย.
สุพรรณบุรี 4-30 เม.ย.
นครปฐม 2-30 เม.ย.
ลำพูน 1-30 เม.ย.
สุรินทร์ 2-30 เม.ย.
ชลบุรี ตั้งแต่ 18.00-06.00

หากผู้ใดฝ่าฝืนจะขัดต่อมาตรา 52 พรบ.โรคติดต่อ ต้องโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 18 แห่งพรก.ฉุกเฉิน ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำสั่งนี้เป็นไปเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากการจับกลุ่มสังสรรค์เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ภาครัฐยังขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดกิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงด้วย

ตามกฎหมาย สุราแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สุราแช่ และสุรากลั่น

สุราแช่ ได้แก่ 1. สุราที่ไม่ได้กลั่น  เช่น น้ำตาลเมา น้ำขาว อุ เบียร์ เป็นต้น และ 2. สุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย เช่น เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ และสุราแช่พื้นเมือง เป็นต้น

สุรากลั่น ได้แก่ 1. สุราที่ได้กลั่นแล้ว เช่น สุราขาว สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) สุราแม่โขง สุราแสงโสม เป็นต้น หรือ 2. สุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์เกินสิบห้าดีกรีด้วย เช่น สุราสามทับ สุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ เป็นต้น

กฎกระทรวง แบ่งประเภทสุรากลั่นไว้ทั้งหมด 5 ประเภท คือ 

  1. สุราสามทับ คือ สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่แปดสิบดีกรีข้ึนไป 
  2. สุราขาว คือ สุรากลั่น ที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี 
  3. สุราผสม คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราขาว หรือสุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี 
  4. สุราปรุงพิเศษ คือ คือสุรากลั่น ที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี
  5. สุราพิเศษ คือ สุรากลั่นที่ทำข้ึนโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮอล์ ต่ำกว่าแปดสิบดีกรีแบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภท คือ 

5.1  ประเภท วิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรือสุราแบบต่างประเทศอย่างอื่น
5.2  ประเภทเกาเหลียง เชี่ยงชุน บุ้งกุ่ยโล่ว หรือสุราจีนอย่างอื่น

อ้างอิง:

https://www.facebook.com/Ch3ThailandNews/posts/2869615279740960

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874957

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/873528

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mdyx/~edisp/webportal16200061747.pdf?fbclid=IwAR3ilrt2vS5KwWJAZwAw-fRMpDjWVFGIVLPt7kNHg0i4G1nobX1jvcscVF8

Tags: , ,