ก่อนหน้านี้ที่มีรายงานจากสถาบัน American Meteorological Society ออกมาว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างน้อย 800,000 ปี โดยในปี 2018 สูงถึงระดับ 407.4 ppm (Parts Per Million) โดยเพิ่มขึ้น 2.4 ppm จากปี 2017

และเมื่อพิจารณาจากรายงานของ Global Carbon Project ของ Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) ซึ่งนำตัวเลขปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2017 อันส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกในแต่ละประเทศมาจัดอันดับจะพบว่า อันดับหนึ่งที่ปล่อยก๊าซก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดคือประเทศจีน คิดเป็น 27.2%  จากจำนวนปริมาณก๊าซทั้งหมด 36,153 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ (MtCO2) รองลงมาคือสหรัฐอเมริกาและอินเดีย ซึ่งปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทั้ง 3 ประเทศปล่อยออกมานี้รวมกันถือเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดทั่วโลก โดยประเทศที่มีอันดับรองลงมาใน 5 อันดับแรกก็คือรัสเซียและญี่ปุ่น 

แต่เมื่อเราพิจารณาเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรในแต่ละประเทศกับจำนวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะพบว่า ประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรคึอประเทศกาตาร์ รองลงลงมาคือประเทศตรินิแดดโตเบโก ประเทศคูเวต ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และบาห์เรน

หากพิจารณาจากข้อมูลทั้งสองชุดประกอบกันจะเห็นว่า มี 6 ประเทศ ที่ติดทั้งในกลุ่มประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด และประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากร นั่นก็คือ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา เกาหลีใต้ รัสเซีย และเยอรมนี

ในขณะที่ประเทศไทย ซึ่งได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมความตกลงปารีส ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี 2559 โดยมีการกำหนดป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเฟสแรกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 7 ภายในปี พ..2563 และร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573

ปรากฏว่าในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 45.68 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเท่ากับร้อยละ 12 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ประกาศไว้ และคาดว่าเมื่อถึงปี 2573 ประเทศไทยจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 156.86 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือร้อยละ 28.2 โดยภาคพลังงานและการขนส่งเป็นสองภาคที่มีการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดของประเทศไทย

อ้างอิง

https://cdiac.ess-dive.lbl.gov

https://www.thairath.co.th/news/society/1481926

Tags: ,