งานวิจัย สำคัญกับโลกนี้แค่ไหน คงต้องใช้หลายบรรทัดในการอธิบาย

มีหลายองค์กรทั่วโลกที่เห็นความสำคัญ และทำโครงการสนับสนุนนักวิจัยให้สามารถพัฒนาตัวเองได้ไกลและกว้างขึ้น หนึ่งในนั้นคือสหภาพยุโรปที่มีทุนวิจัย Marie Sklodowska-Curie Action (MSCA) เป็นทุนวิจัยระดับปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก (post-doctoral) จากสหภาพยุโรปที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยทั่วโลกจากต่างวิชา ต่างสาขาอาชีพ ได้ไปทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานในสหภาพยุโรป เพื่อเพิ่มศักยภาพให้นักวิจัย และความร่วมมือในงานวิจัยร่วมกันในระดับสากล

ทุนนี้คือโอกาสสำคัญของนักวิจัยไทยในการต่อยอดและพัฒนาตัวเอง เราชวนนักวิจัยไทย 3 ท่านที่เคยมีประสบการณ์ตรงกับโครงการ ได้แก่ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ นักวิจัยอาวุโสศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.นพพล คบหมู่ นักวิจัยที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ทั้งสามท่านมาเล่าประสบการณ์เข้าร่วมโครงการนี้ที่ยุโรป ทุนนี้เหมาะกับใครบ้าง ต้องเตรียมตัวอย่างไร การใช้ชีวิตทำงานวิจัยท่ียุโรปน่าสนใจอย่างไร วิดีโอนี้มีคำตอบ

https://youtu.be/6idQ-oJjWOo

Tags: , , , , , , , ,