นักวิทยาศาสตร์กว่า 70 คนทั่วโลก เรียกร้องให้ประชาคมโลกสร้าง ‘โรดแมปฟื้นฟูประชากรแมลง’ โดยต้องหยุดการใช้ยาฆ่าแมลง การใช้ปุ๋ยเคมี รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทันที นอกจากนี้การทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ที่ไม่เป็นมิตรกับธรรมชาติ การใช้น้ำในปริมาณมากเกินไป และมลภาวะของแสงและเสียงก็ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้แมลงเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ

รายงานในวารสาร Biological Conservation ชี้ว่า ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา จำนวนประชากรแมลงลดลงอย่างต่อเนื่องปีละ 2.5 เปอร์เซนต์ ซึ่งหากเป็นไปในทิศทางนี้มีความเป็นไปได้ว่าประชากรแมลงจะหมดไปจากโลกในอีก 100 ปีข้างหน้า ซึ่งงานวิจัยยังชี้ว่าสาเหตุหลักของการลดลงของประชากรแมลงคือ การทำเกษตรกรรมของมนุษย์ 

แมลงนับเป็นเผ่าพันธ์ุที่สำคัญอย่างมากต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ จากข้อมูลขององค์กรอาหารและการเกษตร (Food and Agriculture Organization) ชี้ว่า สามในสี่ส่วนของการเกษตรกรรมทั้งหมดของโลกต้องพึ่งการถ่ายละอองเกสรของผึ้ง นอกจากนี้แมลงชนิดอื่นๆ ก็ล้วนมีหน้าที่สำคัญต่อระบบนิเวศแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นระบบหมุนเวียนของสารอาหารในระบบนิเวศ การควบคุมเผ่าพันธ์ุแมลงด้วยกันเอง รวมถึงเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่น

มลภาวะทางแสงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ก็เป็นอีกสาเหตุหลักที่ทำให้จำนวนประชากรแมลงลดลง เนื่องจากแสงประดิษฐ์ทำให้ระบบวัฏจักรแสงสว่างและความมืดตามธรรมชาติผิดเพี้ยนไป แมลงถูกล่อด้วยแสงไฟประดิษฐ์ทำให้ง่ายต่อการถูกล่ามากขึ้น โดยเฉพาะแมลงที่ยังไม่โตเต็มที่

ในระยะสั้นแผนดังกล่าว เรียกร้องให้เริ่มปฏิบัติการอนุรักษ์ในทันที โดยต้องร่วมมือกันหลีกเลี่ยงกิจกรรมทุกอย่างที่ส่งผลเสียต่อเผ่าพันธ์ุแมลง โดยเฉพาะการใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมี ยึดแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การยกระดับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของประชาชนทุกคน รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยเชิงอนุรักษ์จากภาคประชาสังคมก็เป็นเรื่องสำคัญในระยะสั้นเช่นกัน

ในระยะยาวต้องสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติโดยอาจให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) หรือองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature) เพื่อสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลการอนุรักษ์ รวมถึงคอยประเมินผลปฏิบัติการของโรดแมปดังกล่าว นอกจากนี้ภาครัฐและเอกชนทุกฝ่ายต้องหันมาร่วมมือกันในการฟื้นฟู คุ้มครอง รวมถึงสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับเผ่าพันธ์ุแมลง และเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกเดินตามรอยแผนอนุรักษ์ประชากรแมลงของประเทศเยอรมนีที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2019 ภายใต้งบประมาณกว่า 100 ล้านยูโร

นอกจากนี้ งานวิจัยชี้ว่าตลอดศตวรรษที่ผ่านมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานได้หายไปจากโลกกว่าหลายพันล้านตัว ซึ่งสาเหตุหลักคือการกระทำของมนุษย์ และถ้าหากมนุษย์ยังคงเพิ่มจำนวนประชากรอย่างไร้การควบคุมและยังมีการบริโภคที่ล้นเกินความจำเป็นแบบนี้ ระบบนิเวศจะต้องพบกับการสูญพันธ์ุครั้งใหญ่รอบที่ 6 หรือการสูญพันธ์ุทางชีววิทยาอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดการณ์

อ้างอิง

https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/10/earths-sixth-mass-extinction-event-already-underway-scientists-warn

https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/06/urgent-new-roadmap-to-recovery-could-reverse-insect-apocalypse-aoe

https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/13/insect-apocalypse-poses-risk-to-all-life-on-earth-conservationists-warn

Tags: , ,