วันนี้ (13 กันยายน 2566) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีที่ ณฐพร โตประยูร ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า พรรคก้าวไกล พรรคประชาชาติ และพรรคเป็นธรรม มีความพยายามในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในหมวด 1 และหมวด 2 รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์หรือแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ โดยสนับสนุนให้ดินแดนอันเป็นเขตอธิปไตยของราชอาณาจักรมีสิทธิปกครองตัวเอง หรือแยกตัวเองเป็นเอกราชในลักษณะแบ่งแยกดินแดน เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นแล้วว่า การดำเนินการของผู้ถูกร้องเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม หากเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่ไม่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 อีกทั้งข้อกล่าวอ้างเรื่องการแบ่งแยกดินแดน ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องมีพฤติการณ์ หรือการกระทำการเกี่ยวข้องเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย

สำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลของสามพรรคการเมือง ร่วมกิจกรรมสัมมนา ‘เอกราชปาตานี’ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยกองทัพภาคที่ 4 และสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุว่า มีการทำผิดรัฐธรรมนูญ โดยมีการเสนอให้ประชามติแยกดินแดนจากแบบสำรวจว่า “คุณเห็นด้วยกับสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองหรือไม่ ที่จะให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมาย”