วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2565) ที่รัฐสภา เวลา 14.00 น. สหภาพแรงงานสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย (Creative Workers Union Thailand: CUT) ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรรมธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ถึงประเด็นการทำงานที่ไม่เป็นธรรมของแรงงาน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินของเพย์พาลประเทศไทย (PayPal Thailand) พร้อมเรื่องร้องเรียนจากแรงงานอิสระจำนวน 762 รายชื่อ

สหภาพแรงงานสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย เครือข่ายอิสระที่เกิดจากการรวมกลุ่มของแรงงานด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นแรงงานอิสระที่ประสบกับสภาวะเปราะบางทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในระหว่างวิกฤตโควิด-19 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานอิสระ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนบริการด้านธุรกรรมการเงินของบริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการรับฝากและโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์จากผู้ใช้งานทั่วโลก ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งแรกในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2654 ให้บัญชีที่ไม่ใช่ธุรกิจจดทะเบียนถูกจำกัด ไม่สามารถรับชำระเงินหรือพักเงินตามยอดคงเหลือได้ แรงงานอิสระจึงต้องจดทะเบียนเปลี่ยนจากบัญชีส่วนตัวเป็นบัญชีธุรกิจก่อนภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

แต่ประกาศล่าสุดจาก บริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดตามที่เคยแจ้งก่อนหน้านี้ ซึ่งมีใจความว่า โดยตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 การใช้งานบัญชี PayPal ของผู้ใช้งานในประเทศไทยจะถูกจำกัด ยกเว้นเพียงการถอนเงิน เว้นแต่จะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ส่งผลให้บริการทางธุรกรรมของแรงงานอิสระจากเดิมที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับบุคคลธรรมดา จำเป็นต้องจดทะเบียนบริษัทสำหรับนิติบุคคล

ทางบริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) ได้ระบุไว้ในประกาศว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้สอดคล้องกับกฎหมายในประเทศไทย เนื่องจากการบริการในประเทศอื่นๆ ไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขตามลักษณะนี้ จึงทำให้เกิดผลเสียต่อรายได้อาชีพและรายได้อิสระของแรงงานอิสระเป็นอย่างมาก เนื่องจากลักษณะการทำงานของแรงงานอิสระไม่เหมาะกับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เสียผลประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนนโยบายที่ไม่ชัดเจนในระยะเวลาที่กระชั้นชิด การจดทะเบียนพาณิชย์ที่ซับซ้อนไม่เอื้อต่อการทำมาหากินของแรงงานอิสระรายเล็ก และการตีความของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 ที่ไม่เข้าใจสภาพการทำงานของแรงงานอิสระ

จากผลกระทบดังกล่าว สหภาพแรงงานสร้างสร้างสรรค์แห่งประเทศไทยจึงได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรรมาธิการแรงงาน ให้ช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานอิสระในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้

1. ขอความชัดเจนจาก บริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องแผนการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน เพื่อที่แรงงานอิสระจะได้ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้สามารถใช้บริการทางการเงินระหว่างประเทศไทย หลังจากวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยเร็วที่สุด

2. ขอให้ บริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จำกัด ขยายระยะเวลาการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ จนกว่าข้อสรุปเรื่องการจัดการบัญชีให้เหมาะสมกับแรงงานอิสระจะได้รับการแก้ไข

3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ที่ล้าหลังและไม่เอื้อต่อแรงงานอิสระ

4. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน

Tags: ,