The Momentum ชวนมา Recap สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในมุมการเมือง สังคม วัฒนธรรม แฟชั่น หรือบันเทิง ในแง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยในครั้งแรกนี้เราได้ชวน ดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักจิตบำบัดด้านศิลปะการเคลื่อนไหว มาร่วม Recap การประชุมสภาฯ ที่เกิดขึ้น ในมุมมองการใช้ภาษากาย น้ำเสียง บุคลิกภาพ ว่าบ่งบอกอะไร หรือทำให้เราได้เห็นอะไรบ้าง

ส่วนในครั้งหน้าจะเป็นประเด็นอะไร เราจะชวนใครมา Recap ขอให้ติดตาม

Tags: , ,