เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับ 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยเป็นโครงการที่รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน จัดขึ้นเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และไม่เพียงแต่จัดขึ้นโดยรัฐบาลเท่านั้น แต่มุ่งเน้นให้ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมได้มากที่สุด

สำหรับ 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้แก่

1. ยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอน และ Pocket Parks 72 แห่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพปรับปรุง-พัฒนาพื้นที่ 2 สวน รวมเนื้อที่กว่า 1,144 ไร่

2. ปลูกป่า 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า ตั้งเป้าหมายปลูกทั่วประเทศ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการปลูกกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น สัก มะค่าโมง และพะยูง

3. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 72 แห่ง โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับเป็นเจ้าภาพขยายผลต่อยอด จากโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องจากพระราชดำริ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

4. 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข – โครงการพัฒนาแม่น้ำ ลำคลอง ให้มีสภาพดีขึ้น โดยกระทรวงมหาดไทยรับเป็นเจ้าภาพ

5. พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน ผ่านการขุดลอกคลองและอ่างเก็บน้ำ 72 แห่ง เป็นการเพิ่มพื้นที่เก็บกักรองรับน้ำฝนในช่วงฤดูฝน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเป็นเจ้าภาพ

6. ยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ 72 แห่ง โดยกระทรวงสาธารณสุขรับเป็นเจ้าภาพขยายบริการทางการแพทย์ ขยายศักยภาพการรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางที่มีความซ้ำซ้อน ลดความแออัด รวมถึงลดระยะการรอคิวเข้ารับการบริการด้านสาธารณสุขของประชาชน

7. พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย โดยกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพจัดหาที่ดินจากพื้นที่ของเหล่าทัพ 7.2 หมื่นไร่ ที่ได้สิทธิทำกินแต่ไม่ได้รับโฉนด รวมถึงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส 720 หลัง และผู้ด้อยโอกาส 720 หลัง

8. บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับเป็นเจ้าภาพรวมจิตอาสาทั่วประเทศ เพื่อบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

9. จัดหากายอุปกรณ์ เช่น วีลแชร์ ขาเทียม เท้าเทียม ไม้เท้า สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 7.2 หมื่นชุด โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับเป็นเจ้าภาพ

10. โครงการหลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน กระทรวงมหาดไทยรับเป็นเจ้าภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำในโรงเรียนให้สะอาดและเพียงพอ ให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี

Tags: , , , ,