สืบเนื่องจากบทความ เรื่อง “คนรุ่นใหม่ ป๊อปคัลเจอร์ กับการเซนเซอร์ของรัฐบาลจีน” ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ The Momentum เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 มีเนื้อความที่อาจเข้าข่ายการลักลอก (Plagiarism) บทความเรื่อง “ศิลปะการนำเสนอด้วยภาพในการดัดแปลงข้ามสื่อ : จากวรรณกรรมสู่ละครชุด สิงหมิงซือเหยีย” โดย ปานชีวา บุตราช นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเผยแพร่เป็นบทความลงวารสารศิลป์ พีระศรี ฉบับเดือนกันยายน 2562 และเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์

 

ทั้งนี้ แม้ว่าในบทความที่มีการเผยแพร่ใน The Momentum จะใส่เชิงอรรถอ้างอิงบทความของปานชีวาฯ ทั้งในเนื้อหาและตอนท้ายของบทความแล้ว แต่การเรียบเรียงและเค้าโครงเนื้อหาของบทความยังคงมีความคล้ายคลึงที่อาจเข้าข่ายการลักลอก ทางกองบรรณาธิการจึงตัดสินใจถอดบทความออกจากเว็บไซต์ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบในทางวิชาการต่อบทความที่มีการนำมาอ้างอิง และจะตรวจสอบและกลั่นกรองงานเขียนที่จะนำออกเผยแพร่ให้มีความถูกต้องทั้งเนื้อหาและอ้างอิง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอกงานอีกในอนาคต

 

ทางกองบรรณาธิการต้องขออภัยเป็นอย่างสูง

 

อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา

บรรณาธิการบริหาร The Momentum

10 กุมภาพันธ์ 2563