ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้กราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทย

Tags: ,